:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

1 سنت لینکلن - گندم

سکه یک سنت لینکلن - Lincoln One Cent

توضیحات

این سکه توسط Victor D. brenner طراحی شده است.

ویژگی ها

Lincoln One Cent
سکه یک سنت لینکلن
In God We Trust - Lincoln's face side view - Liberty - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ لینکلن - عبارت لیبرتی - تاریخ
e Pluribus unum - Wreath - one Cent - United States of America
عبارتی به زبان لاتین - خوشه گندم - عبارت یک سنت - عبارت ایالات متحده آمریکا
1909 To 1958
از 1909 تا 1958
Bronze
برنز
3.11 Grams
3.11 گرم
19 mm
19 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1909 ، درج حروف V.D.B پشت سکه
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1909 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 4
 • 1 سنت 1909 S ، درج حروف V.D.B پشت سکه
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 5
 • 1 سنت 1909 ، حروف V.D.B مکرر
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 6
 • 1 سنت 1909 ، s/s آرم ضرابخانه مکرر
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 7
 • 1 سنت 1910
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 8
 • 1 سنت 1910 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 9
 • 1 سنت 1911
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 10
 • 1 سنت 1911 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 11
 • 1 سنت 1911 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 12
 • 1 سنت 1912
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 13
 • 1 سنت 1912 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 14
 • 1 سنت 1912 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 15
 • 1 سنت 1913
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 16
 • 1 سنت 1913 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 17
 • 1 سنت 1913 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 18
 • 1 سنت 1914
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 19
 • 1 سنت 1914 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 20
 • 1 سنت 1914 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 21
 • 1 سنت 1915
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 22
 • 1 سنت 1915 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 23
 • 1 سنت 1915 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 24
 • 1 سنت 1916
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 25
 • 1 سنت 1916 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 26
 • 1 سنت 1916 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 27
 • 1 سنت 1917
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 28
 • 1 سنت 1917 ، مکرر روی سکه
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 29
 • 1 سنت 1917 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 30
 • 1 سنت 1917 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 31
 • 1 سنت 1918
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 32
 • 1 سنت 1918 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 33
 • 1 سنت 1918 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 34
 • 1 سنت 1919
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 35
 • 1 سنت 1919 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 36
 • 1 سنت 1919 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 37
 • 1 سنت 1920
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 38
 • 1 سنت 1920 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 39
 • 1 سنت 1920 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 40
 • 1 سنت 1921
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 41
 • 1 سنت 1921 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 42
 • 1 سنت 1922 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 43
 • 1 سنت 1922 ، حرف D درج نشده
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 44
 • 1 سنت 1922 ، حرف D کمرنگ
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 45
 • 1 سنت 1922 ، حرف D شبیه به 3 کمرنگ شده
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 46
 • 1 سنت 1923
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 47
 • 1 سنت 1923 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 48
 • 1 سنت 1924
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 49
 • 1 سنت 1924 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 50
 • 1 سنت 1924 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 51
 • 1 سنت 1925
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 52
 • 1 سنت 1925 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 53
 • 1 سنت 1925 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 54
 • 1 سنت 1926
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 55
 • 1 سنت 1926 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 56
 • 1 سنت 1926 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 57
 • 1 سنت 1927
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 58
 • 1 سنت 1927 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 59
 • 1 سنت 1927 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 60
 • 1 سنت 1928
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 61
 • 1 سنت 1928 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 62
 • 1 سنت 1928 ، S - حرف S کوچک
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 63
 • 1 سنت 1928 ، S - حرف S بزرگ
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 64
 • 1 سنت 1929
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 65
 • 1 سنت 1929 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 66
 • 1 سنت 1929 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 67
 • 1 سنت 1930
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 68
 • 1 سنت 1930 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 69
 • 1 سنت 1930 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 70
 • 1 سنت 1931
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 71
 • 1 سنت 1931 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 72
 • 1 سنت 1931 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 73
 • 1 سنت 1932
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 74
 • 1 سنت 1932 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 75
 • 1 سنت 1933
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 76
 • 1 سنت 1933 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 77
 • 1 سنت 1934
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 78
 • 1 سنت 1934 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 79
 • 1 سنت 1935
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 80
 • 1 سنت 1935 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 81
 • 1 سنت 1935 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 82
 • 1 سنت 1936 ، مکرر روی سکه
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 83
 • 1 سنت 1936 ، مکرر روی تاریخ
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 84
 • 1 سنت 1936 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 85
 • 1 سنت 1936 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 86
 • 1 سنت 1937
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 87
 • 1 سنت 1937 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 88
 • 1 سنت 1937 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 89
 • 1 سنت 1938
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 90
 • 1 سنت 1938 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 91
 • 1 سنت 1938 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 92
 • 1 سنت 1939
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 93
 • 1 سنت 1939 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 94
 • 1 سنت 1939 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 95
 • 1 سنت 1940
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 96
 • 1 سنت 1940 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 97
 • 1 سنت 1940 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 98
 • 1 سنت 1941
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 99
 • 1 سنت 1941 ، مکرر روی سکه
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 100
 • 1 سنت 1941 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 101
 • 1 سنت 1941 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 102
 • 1 سنت 1942
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 103
 • 1 سنت 1942 ، D
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 104
 • 1 سنت 1942 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 105
 • 1 سنت 1943
 • استیل پوشیده از روی
 • 2.7
 • 19
 • 106
 • 1 سنت 1943 ، D
 • استیل پوشیده از روی
 • 2.7
 • 19
 • 107
 • 1 سنت 1943 ، D/D سورشارژ
 • استیل پوشیده از روی
 • 2.7
 • 19
 • 108
 • 1 سنت 1943 ، S
 • استیل پوشیده از روی
 • 2.7
 • 19
 • 109
 • 1 سنت 1944
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 110
 • 1 سنت 1944 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 111
 • 1 سنت 1944 ، D/S ، تیپ یک
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 112
 • 1 سنت 1944 ، D/S ، تیپ دو
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 113
 • 1 سنت 1944 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 114
 • 1 سنت 1945
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 115
 • 1 سنت 1945 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 116
 • 1 سنت 1945 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 117
 • 1 سنت 1946
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 118
 • 1 سنت 1946 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 119
 • 1 سنت 1946 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 120
 • 1 سنت 1946 ، S/D سورشارژ
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 121
 • 1 سنت 1947 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 122
 • 1 سنت 1947 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 123
 • 1 سنت 1947
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 124
 • 1 سنت 1948 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 125
 • 1 سنت 1948 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 126
 • 1 سنت 1949
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 127
 • 1 سنت 1949 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 128
 • 1 سنت 1949 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 129
 • 1 سنت 1950
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 130
 • 1 سنت 1950 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 131
 • 1 سنت 1950 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 132
 • 1 سنت 1951
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 133
 • 1 سنت 1951 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 134
 • 1 سنت 1951 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 135
 • 1 سنت 1952
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 136
 • 1 سنت 1952 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 137
 • 1 سنت 1952 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 138
 • 1 سنت 1953
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 139
 • 1 سنت 1953 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 140
 • 1 سنت 1953 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 141
 • 1 سنت 1954
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 142
 • 1 سنت 1954 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 143
 • 1 سنت 1954 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 144
 • 1 سنت 1955
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 145
 • 1 سنت 1955 ، مکرر روی سکه
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 146
 • 1 سنت 1955 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 147
 • 1 سنت 1955 ، S
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 148
 • 1 سنت 1956
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 149
 • 1 سنت 1956 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 150
 • 1 سنت 1957
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 151
 • 1 سنت 1957 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 152
 • 1 سنت 1958
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
 • 153
 • 1 سنت 1958 ، D
 • مس-نیکل
 • 3.11
 • 19
1 سنت سرخپوستی - سپر
1 سنت لینکلن