:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

5 مِلیم

معرفی و مشخصات سکه 5 مِلیم جمهوری مصر (Five Milliemes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک مِلیم مصر معادل یک دهم قروش (پیاستر) می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 مِلیم - ابوالهول 

سکه 5 مِلیم جمهوری اول - ابوالهول

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ در تیپ اول نقش ابوالهول کوچکتر از تیپ دوم به تصویر در آمده است. تیپ اول به وزن 3.4 گرم، با قطر 21.13 میلیمتر و تیپ دوم به وزن 3.7 گرم، با قطر 21 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

5 Milliemes First Republic - Sphinx
سکه 5 مِلیم جمهوری اول - ابوالهول
جمهورية مصر - 5 ملیمات - AH & AD date
جمهوری مصر - 5 ملیم - تاریخ میلادی و قمری
Sphinx - 1.ع
ابوالهول - 1.ع
1373 To 1377
از 1373 تا 1377
Aluminium-bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
3.4 - 3.7 Grams
3.4 - 3.7 گرم
21.13 - 21 mm
21.13 - 21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 مِلیم 1374-1954
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 3.4
 • 21.13
 • 3
 • 5 مِلیم 1374-1955
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 3.4
 • 21.13
لیست کامل

2) 5 ملیم - نشان ملی مصر 

سکه 5 ملیم جمهوری متحده عربی - نشان ملی مصر

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز به وزن 3.7 گرم با کنگره بیرونی صاف و تیپ دوم از جنس آلومینیوم به وزن 1.48 گرم با کنگره بیرونی نوشته دار است که بر روی آن حروف « ﺟ ﻋ ﻣ » سه بار تکرار شده است که این حروف مخفف عبارت «جمهوری عربی مصر» می باشد.

ویژگی ها

5 Milliemes United Arab Republic - Coat of arms of Egypt
سکه 5 ملیم جمهوری متحده عربی - نشان ملی مصر
الجمهورية العربية المتحدة مصر - 5 ملیمات - AD & AH date
جمهوری متحده عربی مصر - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Coat of arms of Egypt
نشان ملی مصر
1380-1386
1380-1386
Aluminium-Bronze and Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
3.7 - 1.48 Grams
3.7 - 1.48 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain - Lettering
صاف - نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1386-1966 ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 3.7
 • 21.2
 • 3
 • 5 ملیم 1386-1967
 • آلومینیوم
 • 3.7
 • 21.2
لیست کامل

3) 5 ملیم آلومینیوم - نشان اتحاد جمهوری عربی 

سکه 5 ملیم آلومینیوم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Milliemes Arab Republic - Emblem of the U.A.R.
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی
الجمهورية مصر العربية - 5 ملیمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Emblem of the U.A.R. (United Arab Republic) - جمهورية مصر العربية
نشان اتحاد جمهوری های عربی - جمهوری مصر عربی
1392-1393
1392-1393
Aluminium
آلومینیوم
1.5 Grams
1.5 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Inscripted
کتیبه ای
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1393-1973 ، مول
 • آلومینیوم
 • 1.5
 • 21.5

4) 5 ملیم برنج - نشان اتحاد جمهوری عربی 

سکه 5 ملیم برنج جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Milliemes Arab Republic - Emblem of the U.A.R.
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی
الجمهورية مصر العربية - 5 ملیمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Emblem of the U.A.R. (United Arab Republic) - جمهورية مصر العربية
نشان اتحاد جمهوری های عربی - جمهوری مصر عربی
1392-1393
1392-1393
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 5 ملیم فائو - سد اسوان 

سکه 5 ملیم فائو جمهوری عربی - سد اسوان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - FAO-Aswan dam
سکه 5 ملیم فائو جمهوری عربی - سد اسوان
الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
انتج مزيداً من الطعام - Sun, 2 corn cobs, 2 wheat cobs, Nile river with Aswan dam - ١٥ يناير سنة ١٩٧١
تولید غذای بیشتر - خورشید، 2 عدد ذرت، دو خوشه گندم، رود نیل و سد اسوان - 15
1392-1393
1392-1393
Aluminium
آلومینیوم
1.5 Grams
1.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain with lettering
صاف و نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1393-1973
 • آلومینیوم
 • 1.5
 • 21

6) 5 ملیم - نفرتیتی 

سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نفرتیتی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - Nefertiti
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نفرتیتی
الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Nefertiti Face side view - Wheat ear - عام المرأة العالمي - 1975
نیمرخ نفرتیتی - خوشه گندم - سال بین المللی بانوان - 1975
1393-1395
1393-1395
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1395-1975
 • برنج
 • 2
 • 18

7) 5 ملیم - فائو 

سکه 5 ملیم جمهوری عربی - فائو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - F.A.O.
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - فائو
الطعام و المأوى للجميع - الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
غذا و سرپناه برای همه - جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
People, animals, and building
مردم، حیوانات، ساختمان
1397
1397
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 5 ملیم - جنبش اصلاحات 1971 

سکه 5 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات 1971

توضیحات

این سکه به مناسبت جنبش اصلاحات که در تاریخ 15 می 1971 توسط رئیس جمهور انور سادات آغاز شد به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - 1971 Corrective Revolution
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات 1971
الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
a Face side view - Olive Branch - Sun - 15 مایو 1971
نیمرخ یک شخص - یک شاخه زیتون - خورشید - 15 می 1971
1397-1399
1397-1399
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1399-1979
 • برنج
 • 2
 • 18

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.