5 مِلیم

معرفی و مشخصات سکه 5 مِلیم جمهوری مصر (Five Milliemes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک مِلیم مصر معادل یک دهم قروش (پیاستر) می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 5 مِلیم - ابوالهول 

سکه 5 مِلیم جمهوری اول - ابوالهول

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ در تیپ اول نقش ابوالهول کوچکتر از تیپ دوم به تصویر در آمده است. تیپ اول به وزن 3.4 گرم، با قطر 21.13 میلیمتر و تیپ دوم به وزن 3.7 گرم، با قطر 21 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

5 Milliemes First Republic - Sphinx
سکه 5 مِلیم جمهوری اول - ابوالهول
جمهورية مصر - 5 ملیمات - AH & AD date
جمهوری مصر - 5 ملیم - تاریخ میلادی و قمری
Sphinx - 1.ع
ابوالهول - 1.ع
1373 To 1377
از 1373 تا 1377
Aluminium-bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
3.4 - 3.7 Grams
3.4 - 3.7 گرم
21.13 - 21 mm
21.13 - 21 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 مِلیم 1374-1954
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 3.4
 • 21.13
 • 3
 • 5 مِلیم 1374-1955
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 3.4
 • 21.13
لیست کامل

2) 5 ملیم - نشان ملی مصر 

سکه 5 ملیم جمهوری متحده عربی - نشان ملی مصر

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز به وزن 3.7 گرم با کنگره بیرونی صاف و تیپ دوم از جنس آلومینیوم به وزن 1.48 گرم با کنگره بیرونی نوشته دار است که بر روی آن حروف « ﺟ ﻋ ﻣ » سه بار تکرار شده است که این حروف مخفف عبارت «جمهوری عربی مصر» می باشد.

ویژگی ها

5 Milliemes United Arab Republic - Coat of arms of Egypt
سکه 5 ملیم جمهوری متحده عربی - نشان ملی مصر
الجمهورية العربية المتحدة مصر - 5 ملیمات - AD & AH date
جمهوری متحده عربی مصر - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Coat of arms of Egypt
نشان ملی مصر
1380-1386
1380-1386
Aluminium-Bronze and Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
3.7 - 1.48 Grams
3.7 - 1.48 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain - Lettering
صاف - نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1386-1966 ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 3.7
 • 21.2
 • 3
 • 5 ملیم 1386-1967
 • آلومینیوم
 • 3.7
 • 21.2
لیست کامل

3) 5 ملیم آلومینیوم - نشان اتحاد جمهوری عربی 

سکه 5 ملیم آلومینیوم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Milliemes Arab Republic - Emblem of the U.A.R.
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی
الجمهورية مصر العربية - 5 ملیمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Emblem of the U.A.R. (United Arab Republic) - جمهورية مصر العربية
نشان اتحاد جمهوری های عربی - جمهوری مصر عربی
1392-1393
1392-1393
Aluminium
آلومینیوم
1.5 Grams
1.5 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Inscripted
کتیبه ای
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1393-1973 ، مول
 • آلومینیوم
 • 1.5
 • 21.5

4) 5 ملیم برنج - نشان اتحاد جمهوری عربی 

سکه 5 ملیم برنج جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Milliemes Arab Republic - Emblem of the U.A.R.
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی
الجمهورية مصر العربية - 5 ملیمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Emblem of the U.A.R. (United Arab Republic) - جمهورية مصر العربية
نشان اتحاد جمهوری های عربی - جمهوری مصر عربی
1392-1393
1392-1393
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 5 ملیم فائو - سد اسوان 

سکه 5 ملیم فائو جمهوری عربی - سد اسوان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - FAO-Aswan dam
سکه 5 ملیم فائو جمهوری عربی - سد اسوان
الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
انتج مزيداً من الطعام - Sun, 2 corn cobs, 2 wheat cobs, Nile river with Aswan dam - ١٥ يناير سنة ١٩٧١
تولید غذای بیشتر - خورشید، 2 عدد ذرت، دو خوشه گندم، رود نیل و سد اسوان - 15
1392-1393
1392-1393
Aluminium
آلومینیوم
1.5 Grams
1.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain with lettering
صاف و نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1393-1973
 • آلومینیوم
 • 1.5
 • 21

6) 5 ملیم - نفرتیتی 

سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نفرتیتی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - Nefertiti
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - نفرتیتی
الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Nefertiti Face side view - Wheat ear - عام المرأة العالمي - 1975
نیمرخ نفرتیتی - خوشه گندم - سال بین المللی بانوان - 1975
1393-1395
1393-1395
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1395-1975
 • برنج
 • 2
 • 18

7) 5 ملیم - فائو 

سکه 5 ملیم جمهوری عربی - فائو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - F.A.O.
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - فائو
الطعام و المأوى للجميع - الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
غذا و سرپناه برای همه - جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
People, animals, and building
مردم، حیوانات، ساختمان
1397
1397
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 5 ملیم - جنبش اصلاحات 1971 

سکه 5 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات 1971

توضیحات

این سکه به مناسبت جنبش اصلاحات که در تاریخ 15 می 1971 توسط رئیس جمهور انور سادات آغاز شد به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 MIlliemes Arab Republic - 1971 Corrective Revolution
سکه 5 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات 1971
الجمهورية مصر العربية - 5 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 5 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
a Face side view - Olive Branch - Sun - 15 مایو 1971
نیمرخ یک شخص - یک شاخه زیتون - خورشید - 15 می 1971
1397-1399
1397-1399
Brass
برنج
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 ملیم 1399-1979
 • برنج
 • 2
 • 18
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.