یک دلار

معرفی و مشخصات سکه یک دلار (One Dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه 1 دلار کشور آمریکا معادل 100 سنت می باشد. این سکه در 16 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) یک دلار موی افشان 

سکه یک دلار موی افشان - Flowing Hair One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair One Dollar
سکه یک دلار موی افشان
Liberty - 15 Stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون
1794 To 1795
از 1794 تا 1795
Silver 892
نقره با عیار 892
26.96 Grams
26.96 گرم
39-40 mm
39-40 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1795 ، دو برگ
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
 • 3
 • 1 دلار 1795 ، سه برگ
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
لیست کامل

2) یک دلار نیم تنه - عقاب کوچک 

سکه یک دلار نیم تنه - عقاب کوچک - Draped Bust One Dollar - Small eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dollar - Small eagle
سکه یک دلار نیم تنه - عقاب کوچک
Liberty - 15 Stars - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون
1795 To 1798
از 1795 تا 1798
Silver 892
نقره با عیار 892
26.96 Grams
26.96 گرم
39-40 mm
39-40 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1796 ، تاریخ کوچک ، نوشته کوچک
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
 • 3
 • 1 دلار 1796 ، تاریخ کوچک ، نوشته بزرگ
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
لیست کامل

3) یک دلار نیم تنه - عقاب نشان 

سکه یک دلار نیم تنه - عقاب نشان - Draped Bust One Dollar - Heraldic eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dollar - Heraldic eagle
سکه یک دلار نیم تنه - عقاب نشان
Liberty - 13 Stars - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - 13 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic Eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1798 To 1804
از 1798 تا 1804
Silver 892
نقره با عیار 892
26.96 Grams
26.96 گرم
39-40 mm
39-40 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1798 ، ده عدد تیر پیکاندار
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
 • 3
 • 1 دلار 1798 ، سپر چهار خط
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
لیست کامل

4) یک دلار گوبرکت (طراح سکه) 

سکه یک دلار گوبرکت - Gobrecht One Dollar

توضیحات

این سکه دارای 5 تیپ متفاوت می باشد. در تیپ اول بر روی سکه امضای طراح (C. Gobrecht F.) را در زیر پایه که زن آزادیخواه بر روی آن نشسته مشاهده می کنیم و در پشت آن چندین ستاره طراحی شده است. در تیپ دوم روی سکه همانند تیپ اول و پشت سکه بدون ستاره است. در تیپ سوم بر روی سکه امضای طراح بر روی پایه قرار گرفته و پشت سکه بدون ستاره است. در تیپ چهارم روی سکه همانند تیپ سوم و پشت سکه به همراه ستاره است. تیپ پنجم بر روی سکه 13 ستاره اضافه شده ، امضای طراح برداشته شده و پشت آن نیز بدون ستاره می باشد. این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است

ویژگی ها

Gobrecht One Dollar
سکه یک دلار گوبرکت (طراح سکه)
Seated Liberty - Date
زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Flying Eagle - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - پرواز عقاب - عبارت یک دلار
1836 To 1839
از 1836 تا 1839
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1836 ، امضای طراح روی پایه و بدون ستاره در پشت
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1838
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

5) یک دلار نماد آزادی نشسته 

سکه دلار نماد آزادی نشسته - Seated Liberty One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dollar
سکه یک دلار نماد آزادی نشسته
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1840 To 1866
از 1840 تا 1866
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1841
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1842
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

6) یک دلار نماد آزادی نشسته - تراست 

سکه یک دلار نماد آزادی نشسته - تراست - Seated Liberty One Dollar - In God We Trust

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dollar - In God We Trust
سکه یک دلار نماد آزادی نشسته - تراست
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1866 To 1873
از 1866 تا 1873
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1867
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1868
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

7) یک دلار تجاری 

سکه یک دلار تجاری - Trade One Dollar

توضیحات

این سکه توسط William Barber طراحی شده است.

ویژگی ها

Trade One Dollar
سکه یک دلار تجاری
13 Stars - Seated Liberty - In God We Trust - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - 3 Arrows - Olive Branch - 420 Grains 900 Fine - Trade Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت 420 گرینز 900 فاین - عبارت دلار تجارتی
1873 To 1885
از 1873 تا 1885
Silver 900
نقره با عیار 900
27.22 Grams
27.22 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1873 ، CC
 • نقره
 • 27.22
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1873 ، S
 • نقره
 • 27.22
 • 38.1
لیست کامل

8) یک دلار مورگان 

سکه یک دلار مورگان (طراح سکه) - Morgan One Dollar

توضیحات

این سکه توسط George T. Morgan طراحی شده است.

ویژگی ها

Morgan One Dollar
سکه یک دلار مورگان (طراح سکه)
13 Stars - e Pluribus unum - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - عبارتی به زبان لاتین - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - 3 Arrows - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارت به خدایی که ایمان داریم - عقاب - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1878 To 1921
از 1878 تا 1921
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1878 دم عقاب 7 پر
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1878 دم عقاب 7 پر روی 8 پر
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

9) یک دلار صلح 

سکه یک دلار صلح - Peace One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Anthony DeFrancisci طراحی شده است.

ویژگی ها

Peace One Dollar
سکه یک دلار صلح
Liberty - Liberty woman face side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - One Dollar - Peace
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - عبارت یک دلار - کلمه صلح
1921 To 1935
از 1921 تا 1935
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1922
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1922 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

10) یک دلار آیزنهاور 

سکه یک دلار آیزنهاور - Eisenhower One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Eisenhower One Dollar
سکه یک دلار آیزنهاور
Liberty - Eisenhower's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ آیزنهاور - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1971 To 1977
از 1971 تا 1977
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
22.68 Grams
22.68 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1971 ، D
 • مس روکش نیکل
 • 22.68
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1971 ، S
 • نقره
 • 24.59
 • 38.1
لیست کامل

11) یک دلار جشن دویست سالگی آمریکا 

سکه یک دلار جشن دویست سالگی استقلال آمریکا - Bicentennial One Dollar

توضیحات

روی سکه توسط Frank Gasparro و پشت آن توسط Dennis R. Williams طراحی شده است.

ویژگی ها

Bicentennial One Dollar
سکه یک دلار جشن دویست سالگی استقلال آمریکا
Liberty - Eisenhower's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ آیزنهاور - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Moon - Liberty Bell - 2 Stars - e Pluribus unum - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - ماه - ناقوس آزادی - 2 ستاره عبارتی به زبان لاتین - عبارت یک دلار
1976
1976
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
22.68 Grams
22.68 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1976 ، تیپ دو
 • مس روکش نیکل
 • 22.68
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1976 ، تیپ یک ، D
 • مس روکش نیکل
 • 22.68
 • 38.1
لیست کامل

12) یک دلار سوزان آنتونی 

سکه یک دلار سوزان آنتونی - Susan B. Anthony Bust One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Susan B. Anthony Bust One Dollar
سکه یک دلار سوزان آنتونی
13 Stars - Liberty - Susan B. Anthony Bust - In God We Trust - Date
13 ستاره - عبارت لیبرتی - نیم تنه سوزان آنتونی - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - 13 Stars - e Pluribus unum - Eagle - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - 13 ستاره - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1979 To 1999
از 1979 تا 1999
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
8.1 Grams
8.1 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1979 ، D
 • مس روکش نیکل
 • 8.1
 • 26.5
 • 3
 • 1 دلار 1979 ، S
 • مس روکش نیکل
 • 8.1
 • 26.5
لیست کامل

13) یک دلار ساکاگاوا (دختر سرخپوست) 

سکه یک دلار ساکاگاوا (دختر سرخپوست) - Sacagawea One Dollar

توضیحات

روی سکه توسط G. Goodacre و پشت آن توسط T. D. Rogers طراحی شده است.

ویژگی ها

Sacagawea One Dollar
سکه یک دلار ساکاگاوا (دختر سرخپوست)
Liberty - Sacagawea with her son - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - ساکاگاوا به همراه پسرش - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - 17 Stars - e Pluribus unum - Flying Eagle - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - 17 ستاره - عبارتی به زبان لاتین - پرواز عقاب - عبارت یک دلار
2000 To 2009
از 2000 تا 2009
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2000 ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2000 ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.