1/4 آنه

معرفی و مشخصات سکه 1/4 آنه ویکتوریا (One quarter Anna) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک آنه معادل یک شانزدهم روپیه می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

سکه 1 پیسه ویکتوریا 1/2 پیسه
سکه 2 آنه ویکتوریا 2 آنه

کاتالوگ


1) 1/4 آنه - کمپانی هند شرقی 

1/4 آنه - کمپانی هند شرقی

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ در تیپ اول تاج زیتون با یک برگ و در تیپ دوم با دو برگ تمام می شود.

ویژگی ها

1/4 Anna victoria - East India Company
سکه 1/4 آنه ویکتوریا - کمپانی هند شرقی
Coat of arms of the East India Company - AUSP: REG: & SEN: ANG: - Date
نشان کمپانی هند شرقی - تحت نظارت شاه و مجلس سنای انگلستان - تاریخ
EAST INDIA COMPANY - یک پای - ONE QUARTER ANNA - Olive Wreath
کمپانی هند شرقی - یک پای - یک چهارم آنه - تاجی از برگ زیتون
1857 To 1858
از 1857 تا 1858
Copper
مس
6.42 Grams
6.42 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 1/4 آنه 1857 ، تک برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25
 • 2
 • 1/4 آنه 1857 ، دو برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25
 • 3
 • 1/4 آنه 1857 ، پروف ، دو برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25
 • 4
 • 1/4 آنه 1858 ، دو برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25
 • 5
 • 1/4 آنه 1858 ، پروف ، دو برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25
 • 6
 • 1/4 آنه 1858 ، تک برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25
 • 7
 • 1/4 آنه 1858 ، پروف ، تک برگ زیتون
 • مس
 • 6.42
 • 25

2) 1/4 آنه - ملکه ویکتوریا با تاج 

1/4 آنه - ملکه ویکتوریا با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Anne Victoria - Queen Victoria with Crown
سکه 1/4 آنه ویکتوریا - ملکه ویکتوریا با تاج
VICTORIA QUEEN - Victoria face side view
ملکه ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا
Arabesque Design - ONE QUARTER ANNA - INDIA - Date
نقوش اسلیمی - یک چهارم آنه - هند - تاریخ
1862 To 1876
از 1862 تا 1876
Copper
مس
6.14 Grams
6.14 گرم
25.18 mm
25.18 میلیمتر
Plain
صاف
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 1/4 آنه 1862
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 2
 • 1/4 آنه 1862 ، V روی نیم تنه
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 3
 • 1/4 آنه 1862 ، پروف
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 4
 • 1/4 آنه 1862 ، نقطه زیر تاریخ
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 5
 • 1/4 آنه 1874
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 6
 • 1/4 آنه 1875
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 7
 • 1/4 آنه 1875 ، ضرب پروف
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 8
 • 1/4 آنه 1876
 • مس
 • 6.14
 • 25.18
 • 9
 • 1/4 آنه 1876 ، پروف
 • مس
 • 6.14
 • 25.18

3) 1/4 آنه - امپراطریس ویکتوریا با تاج 

1/4 آنه - امپراطریس ویکتوریا با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1/4 Anne Victoria - Empress Victoria with Crown
سکه 1/4 آنه ویکتوریا - امپراطریس ویکتوریا با تاج
VICTORIA EMPRESS - Victoria face side view
امپراطریس ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا
Arabesque Design - ONE QUARTER ANNA - INDIA - Date
نقوش اسلیمی - یک چهارم آنه - هند - تاریخ
1877 To 1901
از 1877 تا 1901
Copper
مس
6.4 Grams
6.4 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 1/4 آنه 1877
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 2
 • 1/4 آنه 1877 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 3
 • 1/4 آنه 1878
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 4
 • 1/4 آنه 1878 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 5
 • 1/4 آنه 1879
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 6
 • 1/4 آنه 1879 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 7
 • 1/4 آنه 1880
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 8
 • 1/4 آنه 1882
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 9
 • 1/4 آنه 1883
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 10
 • 1/4 آنه 1884
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 11
 • 1/4 آنه 1884 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 12
 • 1/4 آنه 1885
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 13
 • 1/4 آنه 1886
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 14
 • 1/4 آنه 1887
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 15
 • 1/4 آنه 1888
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 16
 • 1/4 آنه 1889
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 17
 • 1/4 آنه 1890
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 18
 • 1/4 آنه 1890 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 19
 • 1/4 آنه 1891
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 20
 • 1/4 آنه 1891 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 21
 • 1/4 آنه 1892
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 22
 • 1/4 آنه 1892 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 23
 • 1/4 آنه 1893
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 24
 • 1/4 آنه 1893 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 25
 • 1/4 آنه 1894
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 26
 • 1/4 آنه 1894 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 27
 • 1/4 آنه 1895
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 28
 • 1/4 آنه 1895 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 29
 • 1/4 آنه 1896
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 30
 • 1/4 آنه 1896 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 31
 • 1/4 آنه 1897
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 32
 • 1/4 آنه 1897 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 33
 • 1/4 آنه 1898
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 34
 • 1/4 آنه 1898 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 35
 • 1/4 آنه 1899
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 36
 • 1/4 آنه 1899 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 37
 • 1/4 آنه 1900
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 38
 • 1/4 آنه 1900 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 39
 • 1/4 آنه 1901
 • مس
 • 6.4
 • 25
 • 40
 • 1/4 آنه 1901 ، پروف
 • مس
 • 6.4
 • 25
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.