:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

10 کروش

معرفی و مشخصات سکه 10 کروش جمهوری ترکیه (Ten Kurush) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کروش ترکیه معادل چهل پارا یا یک صدم لیر می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 کروش - گندم و برگ بلوط 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه

توضیحات

 

ویژگی ها

10 Kurush republic of turkey - Wheat and oak leaves
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - گندم و برگ بلوط
تورکیه جمهوریتی - AH Date - Wheat stalks
جمهوری ترکیه - تاریخ میلادی - ساقه گندم
Crescent moon and star - 10 غروش - Olive leaves
هلال ماه و ستاره - 10 غروش - برگهای زیتون
1921 To 1928
از 1921 تا 1928
Aluminum-bronze
آلیاژ آلومینیوم-برنز
7.6 And 7.3 Grams
7.6 و 7.3 گرم
27.3 And 27 mm
27.3 و 27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کروش 1922
 • آلیاژ آلومینیوم-برنز
 • 7.6
 • 27.3
 • 3
 • 10 کروش 1926
 • آلیاژ آلومینیوم-برنز
 • 7.3
 • 27
لیست کامل

2) 10 کروش - تاج گندم 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - تاج گندم

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) مشاهده می شود.

ویژگی ها

10 Kurush republic of turkey - Wheat wreath
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - تاج گندم
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - AD Date
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (ماه و ستاره) - تاریخ میلادی
10 Kurush - Wheat wreath
10 کروش - تاج گندم
1949 To 1956
از 1949 تا 1956
Brass
برنج
2.6 Grams
2.6 گرم
18.1 mm
18.1 میلیمتر
Plain with lettering
صاف همراه با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کروش 1951
 • برنج
 • 2.6
 • 18.1
 • 3
 • 10 کروش 1955
 • برنج
 • 2.6
 • 18.1
لیست کامل

3) 10 کروش - درخت بلوط 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - درخت بلوط

توضیحات

 

ویژگی ها

10 Kurush republic of turkey - Oak Tree
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - درخت بلوط
TÜRKİYE CÜMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star)
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره)
Star - Stylized oak tree - 10 Kurush - AD Date
ستاره - درخت بلوط استلیزه شده - 10 کروش - تاریخ میلادی
1935 To 1940
از 1935 تا 1940
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.8 Grams
5.8 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
Reeded and lettering
دندانه دار و نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کروش 1936
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 5.8
 • 25
 • 3
 • 10 کروش 1937
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 5.8
 • 25
لیست کامل

4) 10 کروش - گندم 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - گندم

توضیحات

این سکه در چهار تیپ با وزن ها و جنس های متفاوت به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ویژگی ها

10 Kuruş republic of turkey - Wheat
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - گندم
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - Oak leaf
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - برگ بلوط
Wheat - 10 Kurush - AD Date
گندم - 10 کروش - تاریخ میلادی
1958 To 1977
از 1958 تا 1977
Brass and aluminum
برنج و آلومینیوم
Different weights
وزن های متفاوت
21.3 mm
21.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کروش 1959
 • برنز
 • 4.00
 • 21.3
 • 3
 • 10 کروش 1960
 • برنز
 • 4.00
 • 21.3
لیست کامل

5) 10 کروش - سری فائو - پیشرفت های کشاورزی 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - پیشرفت های کشاورزی

توضیحات

این سکه در سه تیپ با وزن ها و جنس های متفاوت به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ویژگی ها

10 Kuruş republic of turkey - FAO Series - Agricultural progress
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - پیشرفت های کشاورزی
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Saban kılıçtan üstündür - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - Image of Ataturk driving on a tractor - The word Ataturk
جمهوری ترکیه - کار برتر از جنگ است - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) تصویر آتاتورک در حال رانندگی با تراکتور - کلمه آتاتورک
Wheat - 10 Kurush - AD Date
گندم - 10 کروش - تاریخ میلادی
1971 To 1975
از 1971 تا 1975
Bronze and aluminum
برنز و آلومینیوم
Different weights
وزن های متفاوت
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کروش 1972
 • برنز
 • 3.50
 • 21
 • 3
 • 10 کروش 1973
 • برنز
 • 3.50
 • 21
لیست کامل

6) 10 کروش - سری فائو - عروس آناتولی 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - عروس آناتولی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kuruş republic of turkey - FAO Series - Anatolic bride
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - عروس آناتولی
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Köylü kadını kalkındırma - FAO - Side view of anatolic bride
جمهوری ترکیه - رشد زن دهقان - فائو - نیمرخ عروس آناتولی
Wheat - 10 Kurush - AD Date
گندم - 10 کروش - تاریخ میلادی
1980
1980
Bronze
برنز
3.5 Grams
3.5 گرم
21.1 mm
21.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.