1 فلورین

معرفی و مشخصات سکه 1 فلورین الیزابت دوم (One Florin) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فلورین بریتانیا معادل 2 شیلینگ ، یک دهم پوند می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


محصولات دسته: 1 فلورین


سکه 2 شیلینگ 1954 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013216
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1955 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013217
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1955 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان 041384
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1957 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 054686
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1960 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013218
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1961 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 041393
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1962 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 025974
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1963 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 025975
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1965 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 025977
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1966 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 025978
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1966 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 049582
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 شیلینگ 1966 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013219
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 شیلینگ 1960 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 025996
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 شیلینگ 1965 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 025997
اتمام (فعلا موجود نیست)