10 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 10 پِنس الیزابت دوم (Ten Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


محصولات دسته: 10 پِنس


سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013181
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 013180
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013183
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013182
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 013185
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 032613
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013187
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013186
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 013184
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1970 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013189
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1970 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013188
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1973 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013191
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1973 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013190
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1975 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013192
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1975 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013193
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1975 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 040694
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1976 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 040699
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1976 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013195
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1976 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013194
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1979 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013196
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1979 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013197
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1980 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013198
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1992 الیزابت دوم - AU53 - انگلستان 013200
اتمام (فعلا موجود نیست)