:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

10 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 10 پِنس الیزابت دوم (Ten Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 نیو پنس - الیزابت جوان 

10 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

10 New pence Elizabeth II - Young bust
سکه 10 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
10 NEW PENCE - Crowned Lion
10 نیو پنس - شیر تاجدار
1968 To 1981
از 1968 تا 1981
Copper-Nickel
مس-نیکل
11.31 Grams
11.31 گرم
28.5 mm
28.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 نیو پنس 1969
 • مس-نیکل
 • 11.31
 • 28.5
 • 3
 • 10 نیو پنس 1970
 • مس-نیکل
 • 11.31
 • 28.5
لیست کامل

2) 10 پنس - الیزابت جوان 

10 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

10 pence Elizabeth II - Young bust
سکه 10 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TEN PENCE - Crowned Lion - Number 10
ده پنس - شیر تاجدار - عدد 10
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
11.31 Grams
11.31 گرم
28.5 mm
28.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پنس 1982 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 11.31
 • 28.5
 • 3
 • 10 پنس 1983
 • مس-نیکل
 • 11.31
 • 28.5
لیست کامل

3) 10 پنس - الیزابت با تاج 

10 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

10 pence Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 10 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TEN PENCE - Crowned Lion - Number 10
ده پنس - شیر تاجدار - عدد 10
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
11.31 Grams
11.31 گرم
28.5 mm
28.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پنس 1985 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 11.31
 • 28.5
 • 3
 • 10 پنس 1986
 • مس-نیکل
 • 11.31
 • 28.5
لیست کامل

4) 10 پنس - الیزابت با نیم تاج 

10 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

10 pence Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 10 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
TEN PENCE - Crowned Lion - Number 10
ده پنس - شیر تاجدار - عدد 10
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
6.5 Grams
6.5 گرم
24.5 mm
24.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پنس 1988 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 6.5
 • 24.5
 • 3
 • 10 پنس 1999
 • مس-نیکل
 • 6.5
 • 24.5
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013181
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 013180
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013183
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1968 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013182
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 013185
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 032613
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013187
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013186
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1969 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 013184
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1970 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013189
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1970 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013188
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1973 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013191
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1973 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013190
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1975 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013192
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1975 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013193
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1975 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 040694
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1976 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 040699
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1976 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013195
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 پنس 1976 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013194
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1979 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013196
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1979 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013197
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1980 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013198
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1992 الیزابت دوم - AU53 - انگلستان 013200
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پنس 1992 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013199
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.