1 تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 تالر کارل یکم از آیزنبورگ (One Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دوکات برابر با سه و نیم تالر و چهارصد و بیست کروزر می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)