1 سیلور گروشن

معرفی و مشخصات سکه 1 سیلور گروشن هاینریش شصت و دوم از روس-اشلایز (One Silber Groschen) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با سیصد و شصت فینیگ، سی سیلور گروشن یا بیست و چهار گروشن می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)