5 مارک

معرفی و مشخصات سکه 5 مارک ارنست فردریش از ساکس-آلتنبورگ (Five Mark) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در سیستم پولی قدیمی هر تالر برابر با سیصد فینیگ و در سیستم جدید پولی هر مارک برابر یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

راهنمای قیمت (کاتالوگ آنتیک)