6 کروزر

معرفی و مشخصات سکه 6 کروزر ویلهلم یکم از ورتمبرگ (Three Kreuzer) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر، کنوانسیون تالر، کرون تالر یا هر فرینز تالر برابر با یکصد و بیست کروزر یا یک و هفتاد و پنج صدم گلدن می باشد. همچنین یک دوکات برابر با دو تالر است. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 6 کروزر - نیمرخ پادشاه-تیپ یک 

سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نیمرخ پادشاه-تیپ یک

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.این سکه 3 واریته دارد؛ در واریته یک و دو بر روی سکه عبارت WILHELM KOENIG V. WÜRTTEMB. و در واریته سه WILHELM KON. V. WÜRTTEMB. نوشته شده است. نیمرخ پادشاه در واریته دو کمی باریک تر نسبت به واریته یک طراحی شده است.

ویژگی ها

6 Kreuzer Wilhelm I - King face side view-Type one
سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نیمرخ پادشاه-تیپ یک
WILHELM KÖN.V.WÜRTTEMB. - King face side view - Date
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه - تاریخ
SCHEIDE MÜNZE - Crowned coat of arms of Württemberg - Oak wreath - 6.K
شایدِمونزه - نشان تاجدار ورتمبرگ - تاجی از برگ بلوط - مخفف 6 کروزر
1823 - 1825
1823 - 1825
Silver 333
نقره با عیار 333
2.70 Grams
2.70 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 6 کروزر 1823 ، واریته دو
 • نقره
 • 2.70
 • 20
 • 3
 • 6 کروزر 1823 ، واریته سه
 • نقره
 • 2.70
 • 20
لیست کامل

2) 6 کروزر - نیمرخ پادشاه-تیپ دو 

سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نیمرخ پادشاه-تیپ دو

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

6 Kreuzer Wilhelm I - King face side view-Type two
سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نیمرخ پادشاه-تیپ دو
WILHELM KÖN.V.WÜRTTEMB. - King face side view - Date
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه - تاریخ
SCHEIDE MÜNZE - Crowned coat of arms of Württemberg - Oak wreath - 6.K
شایدِمونزه - نشان تاجدار ورتمبرگ - تاجی از برگ بلوط - مخفف 6 کروزر
1825 To 1837
از 1825 تا 1837
Silver 333
نقره با عیار 333
2.70 Grams
2.70 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 6 کروزر 1826
 • نقره
 • 2.70
 • 20
 • 3
 • 6 کروزر 1827
 • نقره
 • 2.70
 • 20
لیست کامل

3) 6 کروزر - نشان تاجدار-تیپ یک 

سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نشان تاجدار-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

6 Kreuzer Wilhelm I - Crowned arms-Type one
سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نشان تاجدار-تیپ یک
KÖNIGR. WÜRTTEMBERG - Crowned coat of arms of Württemberg
پادشاه ورتمبرگ - نشان تاجدار ورتمبرگ
Oak wreath - 6 KREUZER - Date
تاجی از برگ بلوط - 6 کروزر - تاریخ
1838 To 1842
از 1838 تا 1842
Silver 333
نقره با عیار 333
2.59 Grams
2.59 گرم
20 mm
20 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 6 کروزر 1839
 • نقره
 • 2.59
 • 20
 • 3
 • 6 کروزر 1840
 • نقره
 • 2.59
 • 20
لیست کامل

4) 6 کروزر - نشان تاجدار-تیپ دو 

سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نشان تاجدار-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

6 Kreuzer Wilhelm I - Crowned arm-Type two
سکه 6 کروزر ویلهلم یکم - نشان تاجدار-تیپ دو
KONIGR. WÜRTTB. - Crowned coat of arms of Württemberg
پادشاه ورتمبرگ - نشان تاجدار ورتمبرگ
Oak wreath - 6 KREUZER - Date
تاجی از برگ بلوط - 6 کروزر - تاریخ
1842 To 1856
از 1842 تا 1856
Silver 333
نقره با عیار 333
2.59 Grams
2.59 گرم
20 mm
20 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 6 کروزر 1843
 • نقره
 • 2.59
 • 20
 • 3
 • 6 کروزر 1844
 • نقره
 • 2.59
 • 20
لیست کامل