:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

10 کوپک

معرفی و مشخصات سکه 10 کوپک اتحادیه جماهیر شوروی (Ten Kopeks) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کوپک روسیه معادل 2 دِنگا و یا یک صدم روبل می باشد. سکه های 10 کوپکی با نام گریوینیک هم شناخته می شوند. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 کوپک - ستاره درخشان 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - ستاره درخشان

توضیحات

 

ویژگی ها

10 kopeks Soviet union - Shining star
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - ستاره درخشان
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - Coat of arms of soviet union - Р.С.Ф.С.Р.
کارگران جهان، متحد شوید! - نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جماهیر شوروی
Shining star - 10 КОПЕЕК - Date - Olive and oak leaves
ستاره درخشان - 10 کوپک - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
1921 To 1923
از 1921 تا 1923
Silver 500
نقره با عیار 500
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1921 ، پروف
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1922
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

2) 10 کوپک - طرح گندم 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - طرح گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union - Wheat design
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - طرح گندم
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯИТЕСЬ! - The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
کارگران جهان، متحد شوید! نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
10 КОПЕЕК - Date - Weath
10 کوپک - تاریخ - گندم
1924 To 1931
از 1924 تا 1931
Silver 500
نقره با عیار 500
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1930
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1929
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

3) 10 کوپک - کارگر با سپر 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کارگر با سپر

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union -  worker with a shield
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کارگر با سپر
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯИТЕСЬ! - The coat of arms of the Soviet Union
کارگران جهان، متحد شوید! نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش)
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК - A worker with a shield and a hammer - 10 КОП - Date
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - یک کارگر با سپر و چکش - 10 کوپک - تاریخ
1931 To 1934
از 1931 تا 1934
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1932
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1933
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

4) 10 کوپک - با طرح هشت ضلعی 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح هشت ضلعی

توضیحات

این سکه 4 تیپ داشته و تفاوت آنها در طراحی نشان اتحاد جماهیر شوروی می باشد. این تفاوت مربوط به تعداد پیچش روبان پیرامون ساقه گندم است. تیپ اول 7 پیچش روبان ، تیپ دوم 11 پیچش روبان ، تیپ سوم 16 پیچش روبان و تیپ چهارم 15 پیچش روبان دارند.

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union - Octagon design 
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح هشت ضلعی
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
Wheat - Oak- 10 КОП within octagon flanked - Date
گندم - بلوط - 10 کوپک درون هشت ضلعی - تاریخ
1935 To 1957
از 1935 تا 1957
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1936 ، تیپ یک
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1937 ، تیپ دو
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

5) 10 کوپک - با طرح گندم و برگ بلوط 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط

توضیحات

این سکه در سال 1963 و 1964 به ضرب نرسید.

ویژگی ها

10 Kopeks - Soviet union - Wheat and oak leaves
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
10 КОПЕЕК - Date - Wheat and oak leaves
10 کوپک - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1961 To 1991
از 1961 تا 1991
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
1.6 Grams
1.6 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1962
 • مس-نیکل-روی
 • 1.6
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1965
 • مس-نیکل-روی
 • 1.6
 • 17.27
لیست کامل

6) 10 کوپک - یادبود فاتحان فضا 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - یادبود فاتحان فضا

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقلاب اکتبر به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union - Monument to the conquerors of space
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - یادبود فاتحان فضا
The coat of arms of the Soviet Union within radiant circle - 1917 - Date
تابش نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) درون حلقه - 1917 - تاریخ
Monument to the conquerors of space - Sun Radiant - 10 КОПЕЕК
مجسمه یادبود فاتحان فضا - تابش خورشید - 10 کوپک
1967
1967
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
2.05 Grams
2.05 گرم
17.2 mm
17.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 10 کوپک - کاخ کرملین 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کاخ کرملین

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet Union - Kremlin palace
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کاخ کرملین
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК C.C.C.P. - Kremlin palace
بانک دولتی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - کاخ کرملین
10 КОПЕЕК - Mintmark - Date - Wheat and oak leaves
10 کوپک - نشان ضرابخانه - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1991
1991
Copper clad steel
استیل با روکش مس
2 Grams
2 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.