10 کوپک

معرفی و مشخصات سکه 10 کوپک اتحادیه جماهیر شوروی (Ten Kopeks) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کوپک روسیه معادل 2 دِنگا و یا یک صدم روبل می باشد. سکه های 10 کوپکی با نام گریوینیک هم شناخته می شوند. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

 

جمهوری روسیه جمهوری روسیه
سکه 15 کوپک اتحادیه جماهیر شوروی 15 کوپک

کاتالوگ


1) 10 کوپک - ستاره درخشان 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - ستاره درخشان

توضیحات

 

ویژگی ها

10 kopeks Soviet union - Shining star
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - ستاره درخشان
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - Coat of arms of soviet union - Р.С.Ф.С.Р.
کارگران جهان، متحد شوید! - نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جماهیر شوروی
Shining star - 10 КОПЕЕК - Date - Olive and oak leaves
ستاره درخشان - 10 کوپک - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
1921 To 1923
از 1921 تا 1923
Silver 500
نقره با عیار 500
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1921 ، پروف
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1922
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

2) 10 کوپک - طرح گندم 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - طرح گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union - Wheat design
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - طرح گندم
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯИТЕСЬ! - The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
کارگران جهان، متحد شوید! نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
10 КОПЕЕК - Date - Weath
10 کوپک - تاریخ - گندم
1924 To 1931
از 1924 تا 1931
Silver 500
نقره با عیار 500
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1930
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1929
 • نقره
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

3) 10 کوپک - کارگر با سپر 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کارگر با سپر

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union -  worker with a shield
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کارگر با سپر
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯИТЕСЬ! - The coat of arms of the Soviet Union
کارگران جهان، متحد شوید! نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش)
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК - A worker with a shield and a hammer - 10 КОП - Date
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - یک کارگر با سپر و چکش - 10 کوپک - تاریخ
1931 To 1934
از 1931 تا 1934
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1932
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1933
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

4) 10 کوپک - با طرح هشت ضلعی 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح هشت ضلعی

توضیحات

این سکه 4 تیپ داشته و تفاوت آنها در طراحی نشان اتحاد جماهیر شوروی می باشد. این تفاوت مربوط به تعداد پیچش روبان پیرامون ساقه گندم است. تیپ اول 7 پیچش روبان ، تیپ دوم 11 پیچش روبان ، تیپ سوم 16 پیچش روبان و تیپ چهارم 15 پیچش روبان دارند.

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union - Octagon design 
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح هشت ضلعی
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
Wheat - Oak- 10 КОП within octagon flanked - Date
گندم - بلوط - 10 کوپک درون هشت ضلعی - تاریخ
1935 To 1957
از 1935 تا 1957
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1936 ، تیپ یک
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1937 ، تیپ دو
 • مس-نیکل
 • 1.8
 • 17.27
لیست کامل

5) 10 کوپک - با طرح گندم و برگ بلوط 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط

توضیحات

این سکه در سال 1963 و 1964 به ضرب نرسید.

ویژگی ها

10 Kopeks - Soviet union - Wheat and oak leaves
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
10 КОПЕЕК - Date - Wheat and oak leaves
10 کوپک - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1961 To 1991
از 1961 تا 1991
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
1.6 Grams
1.6 گرم
17.27 mm
17.27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 کوپک 1962
 • مس-نیکل-روی
 • 1.6
 • 17.27
 • 3
 • 10 کوپک 1965
 • مس-نیکل-روی
 • 1.6
 • 17.27
لیست کامل

6) 10 کوپک - یادبود فاتحان فضا 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - یادبود فاتحان فضا

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقلاب اکتبر به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet union - Monument to the conquerors of space
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - یادبود فاتحان فضا
The coat of arms of the Soviet Union within radiant circle - 1917 - Date
تابش نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) درون حلقه - 1917 - تاریخ
Monument to the conquerors of space - Sun Radiant - 10 КОПЕЕК
مجسمه یادبود فاتحان فضا - تابش خورشید - 10 کوپک
1967
1967
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
2.05 Grams
2.05 گرم
17.2 mm
17.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 10 کوپک - کاخ کرملین 

10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کاخ کرملین

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Kopeks Soviet Union - Kremlin palace
10 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کاخ کرملین
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК C.C.C.P. - Kremlin palace
بانک دولتی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - کاخ کرملین
10 КОПЕЕК - Mintmark - Date - Wheat and oak leaves
10 کوپک - نشان ضرابخانه - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1991
1991
Copper clad steel
استیل با روکش مس
2 Grams
2 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.