:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

20 کوپک

معرفی و مشخصات سکه 20 کوپک اتحادیه جماهیر شوروی (Twenty Kopeks) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کوپک روسیه معادل 2 دِنگا و یا یک صدم روبل می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 کوپک - ستاره درخشان 

20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - ستاره درخشان

توضیحات

-

ویژگی ها

20 kopeks Soviet union - Shining star
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - ستاره درخشان
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - Coat of arms of soviet union - Р.С.Ф.С.Р.
کارگران جهان، متحد شوید! - نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جماهیر شوروی
Shining star - 20 КОПЕЕК - Date - Olive and oak leaves
ستاره درخشان - 20 کوپک - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
1921 To 1923
از 1921 تا 1923
Silver 500
نقره با عیار 500
3.6 Grams
3.6 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 کوپک 1921 ، پروف
 • نقره
 • 3.6
 • 21.8
 • 3
 • 20 کوپک 1922
 • نقره
 • 3.6
 • 21.8
لیست کامل

2) 20 کوپک - طرح گندم 

20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - طرح گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Kopeks Soviet union - Wheat design
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - طرح گندم
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - Coat of arms of the Soviet Union - С.С.С.Р.
کارگران جهان، متحد شوید! - نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - نشان اختصاری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
20 КОПЕЕК - Date - Wheat
20 کوپک - تاریخ - گندم
1924 To 1931
از 1924 تا 1931
Silver 500
نقره با عیار 500
3.6 Grams
3.6 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 کوپک 1924 ، پروف
 • نقره
 • 3.6
 • 21.8
 • 3
 • 20 کوپک 1925
 • نقره
 • 3.6
 • 21.8
لیست کامل

3) 20 کوپک - کارگر با سپر 

20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کارگر با سپر

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Kopeks Soviet union - worker with a shield
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کارگر با سپر
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! - The coat of arms of the Soviet Union
کارگران جهان، متحد شوید! نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش)
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК - A worker with a shield and a hammer - 20 КОП - Date
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی - یک کارگر با سپر و چکش - 20 کوپک - تاریخ
1931 To 1934
از 1931 تا 1934
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
3.6 Grams
3.6 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 کوپک 1932
 • نقره
 • 3.6
 • 21.8
 • 3
 • 20 کوپک 1933
 • نقره
 • 3.6
 • 21.8
لیست کامل

4) 20 کوپک - با طرح هشت ضلعی 

 20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح هشت ضلعی

توضیحات

این سکه 4 تیپ داشته و تفاوت آنها در طراحی نشان اتحاد جماهیر شوروی می باشد. این تفاوت مربوط به تعداد پیچش روبان پیرامون ساقه گندم است. تیپ اول 7 پیچش روبان ، تیپ دوم 11 پیچش روبان ، تیپ سوم 16 پیچش روبان و تیپ چهارم 15 پیچش روبان دارند.

ویژگی ها

20 Kopeks Soviet union - Octagon design
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح هشت ضلعی
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
Wheat - Oak - 20 КОП within octagon flanked - Date
گندم - بلوط - 20 کوپک درون هشت ضلعی - تاریخ
1935 To 1957
از 1935 تا 1957
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
3.6 Grams
3.6 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 کوپک 1936 ، تیپ یک
 • مس-نیکل
 • 3.6
 • 21.8
 • 3
 • 20 کوپک 1937 ، تیپ دو
 • مس-نیکل
 • 3.6
 • 21.8
لیست کامل

5) 20 کوپک - با طرح گندم و برگ بلوط 

20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط

توضیحات

این سکه در سالهای 1963 و 1964 به ضرب نرسید.

ویژگی ها

20 Kopeks Soviet union - Wheat and oak leaves
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - با طرح گندم و برگ بلوط
The coat of arms of the Soviet Union - C.C.C.P.
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی
20 КОПЕЕК - Date - Wheat and oak leaves
20 کوپک - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1961 To 1991
از 1961 تا 1991
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
3.4 Grams
3.4 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 کوپک 1962
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
 • 3
 • 20 کوپک 1965
 • مس-نیکل-روی
 • 3.4
 • 21.8
لیست کامل

6) 20 کوپک - کشتی جنگی 

20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کشتی جنگی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه به ضرب رسیده است. پشت سکه تصویر کشتی آئورا روسیه در حال شلیک مشاهده می شود که به معنی اولین شلیک گلوله بولشویک ها برای انقلاب است.

ویژگی ها

20 Kopeks Soviet union - cruiser
20 کوپک اتحاد جماهیر شوروی - کشتی جنگی
Coat of arms of the Soviet Union - 1917 - Date
نشان اتحاد جماهیر شوروی (داس و چکش) - 1917 - تاریخ
20 КОПЕЕК - Russian cruiser Aurora
20 کوپک - کشتی جنگی آئورا روسیه
1967
1967
Copper-Nickel-Zinc
آلیاژ مس-نیکل-روی
4.35 Grams
4.35 گرم
21.8 mm
21.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.