پهلوی دوم

کبریت های کلکسیونی ( مجموعه داری ) دوره محمدرضا شاه پهلوی