:: لیست جدید ::  اینجا ضربه بزنید

20 ریال

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 20 ریالی یادبود هجرت
 • سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال سومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال بانکداری
 • سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس
 • سکه 20 ریالی جمهوری

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 ریال جمهوری 

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Republic
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - جمهوری
20 Rials - Olive and oak leaves - date
20 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Twenty Rials - Islamic republic of Iran - Tulips
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1358 To 1367
از 1358 تا 1367
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1358 جمهوری
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 3,000
 • 3
 • 20 ریال 1359 جمهوری
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
لیست کامل

2) 20 ریال هجرت 

سکه 20 ریال یادبود هجرت پیامبر جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال هجرت جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Hegira
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - هجرت
20 Rials - Islamic republic of Iran - Wreath
20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاج گل
Twenty Rials - Commemoration of the thousand and four hundred years of Hegira - Half Earth - Sun - independence, freedom, Islamic Republic - AH,SH date
بیست ریال - بمناسبت هزار و چهارصدمین سال هجرت - نیم کره - خورشید - استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی - تاریخ خورشیدی و قمری
1358
1358
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1358 هجرت (ضرب برجسته)
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000

3) 20 ریال دومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Second anniversay revolution
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - دومین سالگرد انقلاب
20 Rials - Commemoration of the second anniversary of the revolution - Tulip - Date
20 ریال - بمناسبت دومین سالگرد انقلاب - گل لاله - تاریخ
Islamic republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
1359
1359
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 20 ریال سومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال سومین سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال سومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran -Third anniversay revolution
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - سومین سالگرد انقلاب
20 Rials - 1360, Bahman 22 - The third year is the victory of blood over the sword - Tulip
20 ریال - 22 بهمن یکهزار و سیصد و شصت - سومین سال پیروزی خون بر شمشیر - گل لاله
Islamic republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
1360
1360
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1360 سومین سالگرد (کاما بدون فاصله)
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
 • 3
 • 20 ریال 1360 سومین سالگرد (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 300,000
لیست کامل

5) 20 ریال بانکداری 

سکه 20 ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Islamic banking
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - بانکداری اسلامی
Twenty Rials - Islamic republic of Iran - Tulip
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
Arms of Islamic banking - Islamic banking brings justice to society - Date
نشان بانکداری اسلامی - بانکداری اسلامی برای جامعه عدالت به ارمغان می آورد - تاریخ
1367
1367
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 20 ریال هشت سال دفاع مقدس 

سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Eight years sacred defense
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - هشت سال دفاع مقدس
20 Rials - Islamic republic of Iran - Date
20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Eight years sacred defense - Arms of sacred defense - 1367-1359
یادبود هشت سال دفاع مقدس - نشان دفاع مقدس - 1359-1367
1368
1368
Nickel
نیکل
4.6 Grams
4.6 گرم
23.9 mm
23.9 میلیمتر
Reeded and Plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1368 دفاع مقدس (22 مشت)
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 1,500
 • 3
 • 20 ریال 1368 دفاع مقدس (22 مشت) یا بلند
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 1,500
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.