1/2 پِنی

معرفی و مشخصات سکه 1/2 پِنی الیزابت دوم (Half Penny) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


محصولات دسته: 1/2 پِنی


سکه 1/2 پنی 1954 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 025981
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1957 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012773
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1957 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 035156
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1959 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 012774
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1959 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012775
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1960 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان 012776
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1962 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012777
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1965 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012778
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1966 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 012779
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1967 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 012780
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1971 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 012749
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1971 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012751
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1/2 پنی 1971 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012750
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1971 الیزابت دوم - VF30 - انگلستان 012753
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1971 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان 012752
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1973 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012755
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1973 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012754
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1973 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 035154
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1974 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012757
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1974 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012756
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1975 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012759
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1975 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012758
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1976 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 012763
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1/2 پنی 1976 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 012762
اتمام (فعلا موجود نیست)