20 فورینت

محصولات دسته: 20 فورینت


سکه 20 فورینت 1993 جمهوری - AU58 - مجارستان 045813
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 1993 جمهوری - EF45 - مجارستان 045814
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 1994 جمهوری - AU58 - مجارستان 045815
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 1994 جمهوری - EF45 - مجارستان 045816
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 1995 جمهوری - AU55 - مجارستان 045818
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 1995 جمهوری - AU58 - مجارستان 045817
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 1995 جمهوری - EF45 - مجارستان 045819
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 2004 جمهوری - AU58 - مجارستان 045821
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 2005 جمهوری - EF45 - مجارستان 045823
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 فورینت 2007 جمهوری - MS61 - مجارستان 045824
اتمام (فعلا موجود نیست)