معنی «آخرین قیمت» درج شده در صفحه کالا یعنی چه؟

یعنی آخرین بار و در آخرین موجودی ، کالای مورد نظر به چه قیمتی فروخته شده است.