1 پنی

معرفی و مشخصات سکه 1 پنی الیزابت دوم (One Penny) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پِنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

سکه 1/2 پِنی الیزابت دوم 1/2 پِنی
سکه 2 پِنس الیزابت دوم 2 پِنس

کاتالوگ


1) 1 پنی - الهه بریتانیا 

1 پنی الیزابت دوم - الهه بریتانیا

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال 1953 م. با نوشته BRITT:OMN و تیپ دوم مربوط به سال های 1954 تا 1970 م. بدون نوشته BRITT:OMN بر روی سکه می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Britannia
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الهه بریتانیا
+ ELIZABETH II DEI GRA:BRITT:OMN:REGINA F:D: - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
ONE PENNY - Britannia - Date
یک پنی - الهه بریتانیا - تاریخ
1953 To 1970
از 1953 تا 1970
Bronze
برنز
9.44 Grams
9.44 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1953 ، پروف
 • برنز
 • 9.44
 • 30.8
 • 3
 • 1 پنی 1954
 • برنز
 • 9.44
 • 30.8
لیست کامل

2) 1 پنی - تاج 

1 پنی الیزابت دوم - تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال 1953 م. با نوشته BRITT:OMN و تیپ دوم مربوط به سال های 1954 تا 2000 م. بدون نوشته BRITT:OMN بر روی سکه می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Crown
سکه 1 پنی الیزابت دوم - تاج
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D: - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد 1 - تاریخ
1954 To 2000
از 1954 تا 2000
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1954
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1955
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

3) 1 نیو پنی - الیزابت جوان 

1 نیو پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

1 New Penny Elizabeth II - Young bust
سکه 1 نیو پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
NEW PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1971 To 1981
از 1971 تا 1981
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 نیو پنی 1971 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 نیو پنی 1972 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

4) 1 پنی - الیزابت جوان 

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Young bust
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1982 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 پنی 1983
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

5) 1 پنی - الیزابت با تاج 

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1992 م. از جنس برنز و تیپ دوم مربوط به سال های 1992 تا 1997 م. از جنس استیل با روکش مس می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1985 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 پنی 1986
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

6) 1 پنی - الیزابت با نیم تاج 

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1985 To 1992
از 1985 تا 1992
Copper plated Steel
استیل با روکش مس
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1998 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 پنی 1999
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 1 پنی 1953 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان
 • تخفیف 7%
70,000 تومان 65,000 تومان
012781
 
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان
 • تخفیف 12%
25,000 تومان 22,000 تومان
012785
 
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان
 • تخفیف 11%
18,000 تومان 16,000 تومان
012786
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012784
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012783
 
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان
 • تخفیف 10%
20,000 تومان 18,000 تومان
012801
 
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان
 • تخفیف 13%
15,000 تومان 13,000 تومان
012802
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012800
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012803
 
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان
 • تخفیف 10%
20,000 تومان 18,000 تومان
012807
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012806
 
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان
 • تخفیف 6%
35,000 تومان 33,000 تومان
012805
 
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - MS64 - انگلستان
 • تخفیف 10%
40,000 تومان 36,000 تومان
012804
 
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان
 • تخفیف 6%
18,000 تومان 17,000 تومان
012811
 
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان
 • تخفیف 10%
20,000 تومان 18,000 تومان
012810
 
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان
 • تخفیف 10%
30,000 تومان 27,000 تومان
012809
 
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان
 • تخفیف 6%
35,000 تومان 33,000 تومان
012808
 
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان
 • تخفیف 20%
10,000 تومان 8,000 تومان
012812
 
سکه 1 پنی 1965 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان
 • تخفیف 10%
30,000 تومان 27,000 تومان
012815
 
سکه 1 پنی 1965 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان
 • تخفیف 6%
35,000 تومان 33,000 تومان
012814
 
سکه 1 پنی 1965 الیزابت دوم - MS64 - انگلستان
 • تخفیف 13%
40,000 تومان 35,000 تومان
012813
 
سکه 1 پنی 1966 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان
 • تخفیف 6%
35,000 تومان 33,000 تومان
012820
 
سکه 1 پنی 1966 الیزابت دوم - MS65 - انگلستان
 • تخفیف 10%
50,000 تومان 45,000 تومان
012819
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012824
 
سکه 1 پنی 1967 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان
 • تخفیف 17%
12,000 تومان 10,000 تومان
012825
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012821
 
سکه 1 پنی 1971 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان
 • تخفیف 11%
18,000 تومان 16,000 تومان
012831
 
سکه 1 پنی 1971 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان
 • تخفیف 10%
20,000 تومان 18,000 تومان
012830
 
سکه 1 پنی 1971 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان
 • تخفیف 20%
10,000 تومان 8,000 تومان
012833
 
سکه 1 پنی 1971 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان
 • تخفیف 17%
12,000 تومان 10,000 تومان
012832
 
سکه 1 پنی 1971 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان
 • تخفیف 10%
30,000 تومان 27,000 تومان
012829
 
سکه 1 پنی 1973 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان
 • تخفیف 13%
15,000 تومان 13,000 تومان
012842
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.