فرانکفورت

زیرگروه فرانکفورت


درباره فرانکفورت


شهر آزاد «فرانکفورت / Frankfurt» پس از فروپاشی حکومت ناپلئون به قانون اساسی گذشته خود به عنوان شهر آزاد و یک دولت-شهر مستقل بازگشت و عضو کنفدراسیون آلمان شد. در جنگ پروس و اتریش این شهر به پروس ملحق نشد و اعلام بی طرفی کرد. این امر پس از پیروزی پروس در برابر اتریش باعث الحاق این شهر به ایالت «هسن-ناسائو / Hessen-Nassau» شد.

فرانکفورت در امپراتوری آلمان

فرانکفورت در امپراتوری آلمان

نشان سلطنتی فرانکفورت نشان سلطنتی فرانکفورت

نشان و سپر سلطنتی فرانکفورت

پرچم فرانکفورت

پرچم فرانکفورت