:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سکه 1 کرون 1935 جرج پنجم - AU55 - انگلستان


دسته بندی: مزایده

035022
مزایده در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۴۰۱ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 1 کرون 1935 جرج پنجم - AU55 - انگلستان

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU55 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

 

یکشنبه 20 آذر 1401، 20:00
دوشنبه 21 آذر 1401، 21:09
50,000 تومان
12 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 115
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 114
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 113
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 112
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 111
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 110
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 109
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 108
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 107
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 106
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 105
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 104
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 103
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 102
 • عل...مه
 • 21:03، 1401/09/21
 • 101
 • اح...دل
 • 21:03، 1401/09/21
 • 100
 • عل...مه
 • 21:02، 1401/09/21
 • 99
 • اح...دل
 • 21:02، 1401/09/21
 • 98
 • عل...مه
 • 21:02، 1401/09/21
 • 97
 • اح...دل
 • 21:02، 1401/09/21
 • 96
 • عل...مه
 • 20:59، 1401/09/21
 • 95
 • عل...زی
 • 20:59، 1401/09/21
 • 94
 • عل...مه
 • 20:59، 1401/09/21
 • 93
 • عل...زی
 • 20:59، 1401/09/21
 • 92
 • عل...مه
 • 20:59، 1401/09/21
 • 91
 • عل...زی
 • 20:40، 1401/09/21
 • 90
 • اح...دل
 • 20:40، 1401/09/21
 • 89
 • عل...زی
 • 20:40، 1401/09/21
 • 88
 • اح...دل
 • 20:40، 1401/09/21
 • 87
 • عل...زی
 • 20:40، 1401/09/21
 • 86
 • اح...دل
 • 20:40، 1401/09/21
 • 85
 • عل...زی
 • 20:40، 1401/09/21
 • 84
 • اح...دل
 • 20:40، 1401/09/21
 • 83
 • عل...زی
 • 20:40، 1401/09/21
 • 82
 • اح...دل
 • 20:40، 1401/09/21
 • 81
 • عل...زی
 • 20:40، 1401/09/21
 • 80
 • اح...دل
 • 20:40، 1401/09/21
 • 79
 • عل...زی
 • 20:25، 1401/09/21
 • 78
 • قا...عل
 • 20:25، 1401/09/21
 • 77
 • قا...عل
 • 20:18، 1401/09/21
 • 76
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 75
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 74
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 73
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 72
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 71
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 70
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 69
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 68
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 67
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 66
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 65
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 64
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 63
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 62
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 61
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 60
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 59
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 58
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 57
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 56
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 55
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 54
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 53
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 52
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 51
 • قا...عل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 50
 • اح...دل
 • 20:16، 1401/09/21
 • 49
 • قا...عل
 • 20:07، 1401/09/21
 • 48
 • عل...زی
 • 20:07، 1401/09/21
 • 47
 • قا...عل
 • 20:04، 1401/09/21
 • 46
 • اح...دل
 • 20:04، 1401/09/21
 • 45
 • عل...زی
 • 20:04، 1401/09/21
 • 44
 • اح...دل
 • 20:04، 1401/09/21
 • 43
 • عل...زی
 • 20:04، 1401/09/21
 • 42
 • اح...دل
 • 20:04، 1401/09/21
 • 41
 • عل...زی
 • 20:01، 1401/09/21
 • 40
 • اح...دل
 • 19:42، 1401/09/21
 • 39
 • مه...مح
 • 18:18، 1401/09/21
 • 38
 • اح...دل
 • 18:08، 1401/09/21
 • 37
 • مل...صا
 • 18:08، 1401/09/21
 • 36
 • اح...دل
 • 18:08، 1401/09/21
 • 35
 • مل...صا
 • 17:33، 1401/09/21
 • 34
 • عل...پر
 • 17:26، 1401/09/21
 • 33
 • اح...دل
 • 14:37، 1401/09/21
 • 32
 • عل...پر
 • 14:19، 1401/09/21
 • 31
 • اح...دل
 • 12:30، 1401/09/21
 • 30
 • مح...تن
 • 12:30، 1401/09/21
 • 29
 • اح...دل
 • 12:30، 1401/09/21
 • 28
 • مح...تن
 • 11:12، 1401/09/21
 • 27
 • اح...دل
 • 10:56، 1401/09/21
 • 26
 • پا...خا
 • 10:50، 1401/09/21
 • 25
 • اح...دل
 • 10:44، 1401/09/21
 • 24
 • مه...مح
 • 09:58، 1401/09/21
 • 23
 • مح...تن
 • 09:23، 1401/09/21
 • 22
 • عل...پر
 • 08:29، 1401/09/21
 • 21
 • حس...نا
 • 02:56، 1401/09/21
 • 20
 • اح...دل
 • 02:56، 1401/09/21
 • 19
 • حس...نا
 • 02:56، 1401/09/21
 • 18
 • اح...دل
 • 01:23، 1401/09/21
 • 17
 • حس...نا
 • 01:13، 1401/09/21
 • 16
 • عل...پر
 • 00:56، 1401/09/21
 • 15
 • عل...مه
 • 23:23، 1401/09/20
 • 14
 • مح...طه
 • 23:07، 1401/09/20
 • 13
 • ما...گل
 • 23:07، 1401/09/20
 • 12
 • مح...طه
 • 21:58، 1401/09/20
 • 11
 • مح...تن
 • 21:06، 1401/09/20
 • 10
 • مح...طه
 • 21:06، 1401/09/20
 • 9
 • مح...طه
 • 21:05، 1401/09/20
 • 8
 • مح...تن
 • 21:05، 1401/09/20
 • 7
 • مح...طه
 • 21:05، 1401/09/20
 • 6
 • مح...تن
 • 21:05، 1401/09/20
 • 5
 • مح...طه
 • 21:04، 1401/09/20
 • 4
 • مح...تن
 • 21:04، 1401/09/20
 • 3
 • مح...طه
 • 21:04، 1401/09/20
 • 2
 • مح...تن
 • 21:04، 1401/09/20
 • 1
 • مح...طه
 • 20:15، 1401/09/20
سکه 1 کرون 1935 جرج پنجم - AU55 - انگلستان
تصویر و کیفیت درج شده
1 کرون
تقریبا بانکی AU
نقره 925
28.24 گرم
38.61 میلیمتر
اروپا
انگلستان
جرج پنجم

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید