:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سکه 2 پنس 1746 جرج دوم - VF30 - انگلستان


دسته بندی: مزایده

035058
مزایده در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۴۰۱ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 2 پنس 1746 جرج دوم - VF30 - انگلستان

این محصول دارای کیفیت بسیار عالی VF30 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

 

یکشنبه 20 آذر 1401، 20:00
دوشنبه 21 آذر 1401، 21:00
50,000 تومان
14 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 119
 • آر...گو
 • 20:54، 1401/09/21
 • 118
 • مح...سه
 • 20:53، 1401/09/21
 • 117
 • آر...گو
 • 20:53، 1401/09/21
 • 116
 • نا...خی
 • 20:53، 1401/09/21
 • 115
 • آر...گو
 • 20:53، 1401/09/21
 • 114
 • نا...خی
 • 20:50، 1401/09/21
 • 113
 • آر...گو
 • 20:49، 1401/09/21
 • 112
 • مح...سه
 • 20:47، 1401/09/21
 • 111
 • نا...خی
 • 20:47، 1401/09/21
 • 110
 • مح...سه
 • 20:47، 1401/09/21
 • 109
 • نا...خی
 • 20:47، 1401/09/21
 • 108
 • مح...سه
 • 20:47، 1401/09/21
 • 107
 • نا...خی
 • 20:47، 1401/09/21
 • 106
 • مح...سه
 • 20:47، 1401/09/21
 • 105
 • نا...خی
 • 20:47، 1401/09/21
 • 104
 • مح...سه
 • 20:43، 1401/09/21
 • 103
 • نا...خی
 • 20:43، 1401/09/21
 • 102
 • نا...خی
 • 20:43، 1401/09/21
 • 101
 • آر...گو
 • 20:43، 1401/09/21
 • 100
 • مح...سه
 • 20:43، 1401/09/21
 • 99
 • آر...گو
 • 20:43، 1401/09/21
 • 98
 • مح...سه
 • 20:41، 1401/09/21
 • 97
 • نا...خی
 • 20:41، 1401/09/21
 • 96
 • نا...خی
 • 20:41، 1401/09/21
 • 95
 • مح...سه
 • 20:36، 1401/09/21
 • 94
 • اح...صد
 • 20:36، 1401/09/21
 • 93
 • مح...سه
 • 20:34، 1401/09/21
 • 92
 • اح...صد
 • 20:34، 1401/09/21
 • 91
 • مح...سه
 • 20:30، 1401/09/21
 • 90
 • آر...گو
 • 20:30، 1401/09/21
 • 89
 • مح...سه
 • 20:30، 1401/09/21
 • 88
 • آر...گو
 • 20:30، 1401/09/21
 • 87
 • مح...سه
 • 20:30، 1401/09/21
 • 86
 • آر...گو
 • 20:30، 1401/09/21
 • 85
 • مح...سه
 • 20:29، 1401/09/21
 • 84
 • آر...گو
 • 20:28، 1401/09/21
 • 83
 • مح...سه
 • 20:28، 1401/09/21
 • 82
 • اح...صد
 • 20:28، 1401/09/21
 • 81
 • مح...سه
 • 20:26، 1401/09/21
 • 80
 • آر...گو
 • 20:26، 1401/09/21
 • 79
 • مح...سه
 • 20:26، 1401/09/21
 • 78
 • آر...گو
 • 20:26، 1401/09/21
 • 77
 • مح...سه
 • 20:25، 1401/09/21
 • 76
 • اح...صد
 • 20:25، 1401/09/21
 • 75
 • مح...سه
 • 20:24، 1401/09/21
 • 74
 • اح...صد
 • 20:23، 1401/09/21
 • 73
 • مح...سه
 • 20:23، 1401/09/21
 • 72
 • اح...صد
 • 20:23، 1401/09/21
 • 71
 • مح...سه
 • 20:21، 1401/09/21
 • 70
 • اح...صد
 • 20:21، 1401/09/21
 • 69
 • مح...سه
 • 20:21، 1401/09/21
 • 68
 • اح...صد
 • 20:19، 1401/09/21
 • 67
 • مح...سه
 • 20:18، 1401/09/21
 • 66
 • اح...صد
 • 20:17، 1401/09/21
 • 65
 • مح...سه
 • 20:17، 1401/09/21
 • 64
 • اح...صد
 • 20:17، 1401/09/21
 • 63
 • مح...سه
 • 20:17، 1401/09/21
 • 62
 • اح...صد
 • 20:17، 1401/09/21
 • 61
 • مح...سه
 • 20:17، 1401/09/21
 • 60
 • اح...صد
 • 20:17، 1401/09/21
 • 59
 • مح...سه
 • 20:17، 1401/09/21
 • 58
 • اح...صد
 • 20:14، 1401/09/21
 • 57
 • مح...سه
 • 20:14، 1401/09/21
 • 56
 • اح...صد
 • 20:14، 1401/09/21
 • 55
 • مح...تن
 • 20:14، 1401/09/21
 • 54
 • مح...تن
 • 20:13، 1401/09/21
 • 53
 • اح...صد
 • 20:12، 1401/09/21
 • 52
 • قا...عل
 • 20:12، 1401/09/21
 • 51
 • اح...صد
 • 20:11، 1401/09/21
 • 50
 • مح...سه
 • 20:10، 1401/09/21
 • 49
 • اح...صد
 • 20:08، 1401/09/21
 • 48
 • مح...تن
 • 20:08، 1401/09/21
 • 47
 • اح...صد
 • 20:08، 1401/09/21
 • 46
 • مح...تن
 • 20:08، 1401/09/21
 • 45
 • اح...صد
 • 20:06، 1401/09/21
 • 44
 • آر...گو
 • 19:59، 1401/09/21
 • 43
 • مح...سه
 • 18:46، 1401/09/21
 • 42
 • مل...صا
 • 17:48، 1401/09/21
 • 41
 • مح...سه
 • 16:50، 1401/09/21
 • 40
 • مح...غض
 • 16:50، 1401/09/21
 • 39
 • مح...سه
 • 16:50، 1401/09/21
 • 38
 • مح...غض
 • 16:39، 1401/09/21
 • 37
 • مح...سه
 • 15:52، 1401/09/21
 • 36
 • اح...دل
 • 15:30، 1401/09/21
 • 35
 • مح...سه
 • 15:21، 1401/09/21
 • 34
 • آر...گو
 • 14:42، 1401/09/21
 • 33
 • اح...دل
 • 13:42، 1401/09/21
 • 32
 • مح...سه
 • 13:37، 1401/09/21
 • 31
 • اح...دل
 • 12:38، 1401/09/21
 • 30
 • اح...صد
 • 12:38، 1401/09/21
 • 29
 • اح...دل
 • 12:38، 1401/09/21
 • 28
 • مح...تن
 • 12:38، 1401/09/21
 • 27
 • اح...دل
 • 12:38، 1401/09/21
 • 26
 • مح...تن
 • 12:38، 1401/09/21
 • 25
 • اح...دل
 • 12:38، 1401/09/21
 • 24
 • مح...تن
 • 12:25، 1401/09/21
 • 23
 • اح...صد
 • 12:21، 1401/09/21
 • 22
 • مح...سه
 • 11:30، 1401/09/21
 • 21
 • اح...دل
 • 10:44، 1401/09/21
 • 20
 • عل...پر
 • 07:40، 1401/09/21
 • 19
 • اح...صد
 • 06:23، 1401/09/21
 • 18
 • مص...شر
 • 01:59، 1401/09/21
 • 17
 • اح...دل
 • 01:37، 1401/09/21
 • 16
 • آر...گو
 • 01:37، 1401/09/21
 • 15
 • آر...گو
 • 01:08، 1401/09/21
 • 14
 • اح...صد
 • 00:07، 1401/09/21
 • 13
 • مح...تن
 • 23:38، 1401/09/20
 • 12
 • اح...صد
 • 22:49، 1401/09/20
 • 11
 • عل...پر
 • 22:22، 1401/09/20
 • 10
 • اح...صد
 • 21:57، 1401/09/20
 • 9
 • مح...طه
 • 21:57، 1401/09/20
 • 8
 • اح...صد
 • 21:56، 1401/09/20
 • 7
 • نا...بی
 • 21:47، 1401/09/20
 • 6
 • اح...صد
 • 21:05، 1401/09/20
 • 5
 • عل...پر
 • 21:05، 1401/09/20
 • 4
 • اح...صد
 • 20:58، 1401/09/20
 • 3
 • آر...گو
 • 20:51، 1401/09/20
 • 2
 • به...کا
 • 20:17، 1401/09/20
 • 1
 • عل...پر
 • 20:01، 1401/09/20
سکه 2 پنس 1746 جرج دوم - VF30 - انگلستان
تصویر و کیفیت درج شده
2 پنس
بسیار عالی VF
نقره 925
1.05 گرم
14 میلیمتر
اروپا
انگلستان
جرج دوم

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید