سکه 5 فرانک 1803 ناپلئون یکم - VF30 - فرانسه


دسته بندی: مزایده

034961
مزایده در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۴۰۱ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 5 فرانک 1803 ناپلئون یکم - VF30 - فرانسه

این محصول دارای کیفیت بسیار عالی VF30 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

توجه : پشت و روی سکه لک دیده می شود و کنگره آن ضربه خوردگی دارد.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 20 آذر 1401، 20:00
دوشنبه 21 آذر 1401، 22:48
50,000 تومان
9 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 161
 • ني...نر
 • 22:44، 1401/09/21
 • 160
 • مح...تن
 • 22:44، 1401/09/21
 • 159
 • ني...نر
 • 22:44، 1401/09/21
 • 158
 • مح...تن
 • 22:43، 1401/09/21
 • 157
 • ني...نر
 • 22:43، 1401/09/21
 • 156
 • مح...تن
 • 22:40، 1401/09/21
 • 155
 • ني...نر
 • 22:39، 1401/09/21
 • 154
 • مح...تن
 • 22:39، 1401/09/21
 • 153
 • ني...نر
 • 22:39، 1401/09/21
 • 152
 • مح...تن
 • 22:36، 1401/09/21
 • 151
 • ني...نر
 • 22:36، 1401/09/21
 • 150
 • مح...تن
 • 22:36، 1401/09/21
 • 149
 • ني...نر
 • 22:36، 1401/09/21
 • 148
 • مح...تن
 • 22:36، 1401/09/21
 • 147
 • ني...نر
 • 22:36، 1401/09/21
 • 146
 • مح...تن
 • 22:35، 1401/09/21
 • 145
 • ني...نر
 • 22:32، 1401/09/21
 • 144
 • مح...تن
 • 22:32، 1401/09/21
 • 143
 • ني...نر
 • 22:32، 1401/09/21
 • 142
 • مح...تن
 • 22:32، 1401/09/21
 • 141
 • ني...نر
 • 22:32، 1401/09/21
 • 140
 • مح...تن
 • 22:32، 1401/09/21
 • 139
 • ني...نر
 • 22:32، 1401/09/21
 • 138
 • مح...تن
 • 22:32، 1401/09/21
 • 137
 • ني...نر
 • 22:32، 1401/09/21
 • 136
 • مح...تن
 • 22:28، 1401/09/21
 • 135
 • ني...نر
 • 22:27، 1401/09/21
 • 134
 • مح...تن
 • 22:27، 1401/09/21
 • 133
 • ني...نر
 • 22:27، 1401/09/21
 • 132
 • مح...تن
 • 22:27، 1401/09/21
 • 131
 • ني...نر
 • 22:27، 1401/09/21
 • 130
 • مح...تن
 • 22:27، 1401/09/21
 • 129
 • ني...نر
 • 22:27، 1401/09/21
 • 128
 • مح...تن
 • 22:27، 1401/09/21
 • 127
 • ني...نر
 • 22:27، 1401/09/21
 • 126
 • مح...تن
 • 22:25، 1401/09/21
 • 125
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 124
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 123
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 122
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 121
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 120
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 119
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 118
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 117
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 116
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 115
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 114
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 113
 • ني...نر
 • 22:23، 1401/09/21
 • 112
 • مح...تن
 • 22:23، 1401/09/21
 • 111
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 110
 • مح...تن
 • 22:22، 1401/09/21
 • 109
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 108
 • مح...تن
 • 22:20، 1401/09/21
 • 107
 • ني...نر
 • 22:20، 1401/09/21
 • 106
 • ني...نر
 • 22:19، 1401/09/21
 • 105
 • مح...تن
 • 22:19، 1401/09/21
 • 104
 • ني...نر
 • 22:19، 1401/09/21
 • 103
 • مح...تن
 • 22:15، 1401/09/21
 • 102
 • ني...نر
 • 22:15، 1401/09/21
 • 101
 • ني...نر
 • 22:14، 1401/09/21
 • 100
 • مح...تن
 • 22:14، 1401/09/21
 • 99
 • مح...تن
 • 22:13، 1401/09/21
 • 98
 • ني...نر
 • 22:13، 1401/09/21
 • 97
 • مح...تن
 • 22:10، 1401/09/21
 • 96
 • ني...نر
 • 22:10، 1401/09/21
 • 95
 • ني...نر
 • 22:08، 1401/09/21
 • 94
 • مح...تن
 • 22:08، 1401/09/21
 • 93
 • مح...تن
 • 22:08، 1401/09/21
 • 92
 • ني...نر
 • 22:08، 1401/09/21
 • 91
 • مح...تن
 • 22:07، 1401/09/21
 • 90
 • ني...نر
 • 22:07، 1401/09/21
 • 89
 • ني...نر
 • 22:05، 1401/09/21
 • 88
 • مح...تن
 • 22:05، 1401/09/21
 • 87
 • مح...تن
 • 22:05، 1401/09/21
 • 86
 • ني...نر
 • 22:05، 1401/09/21
 • 85
 • مح...تن
 • 22:04، 1401/09/21
 • 84
 • ني...نر
 • 22:04، 1401/09/21
 • 83
 • ني...نر
 • 22:03، 1401/09/21
 • 82
 • مح...تن
 • 22:03، 1401/09/21
 • 81
 • مح...تن
 • 22:03، 1401/09/21
 • 80
 • ني...نر
 • 22:03، 1401/09/21
 • 79
 • مح...تن
 • 22:00، 1401/09/21
 • 78
 • ني...نر
 • 22:00، 1401/09/21
 • 77
 • مح...تن
 • 22:00، 1401/09/21
 • 76
 • ني...نر
 • 22:00، 1401/09/21
 • 75
 • ني...نر
 • 21:59، 1401/09/21
 • 74
 • مح...تن
 • 21:59، 1401/09/21
 • 73
 • مح...تن
 • 21:58، 1401/09/21
 • 72
 • ني...نر
 • 21:58، 1401/09/21
 • 71
 • مح...تن
 • 21:58، 1401/09/21
 • 70
 • ني...نر
 • 21:58، 1401/09/21
 • 69
 • ني...نر
 • 21:57، 1401/09/21
 • 68
 • مح...تن
 • 21:57، 1401/09/21
 • 67
 • مح...تن
 • 21:55، 1401/09/21
 • 66
 • قا...عل
 • 21:55، 1401/09/21
 • 65
 • قا...عل
 • 21:55، 1401/09/21
 • 64
 • سع...خز
 • 21:55، 1401/09/21
 • 63
 • سع...خز
 • 21:54، 1401/09/21
 • 62
 • مح...تن
 • 21:54، 1401/09/21
 • 61
 • قا...عل
 • 21:54، 1401/09/21
 • 60
 • مح...تن
 • 21:54، 1401/09/21
 • 59
 • قا...عل
 • 21:53، 1401/09/21
 • 58
 • مح...تن
 • 21:53، 1401/09/21
 • 57
 • مح...تن
 • 21:53، 1401/09/21
 • 56
 • قا...عل
 • 21:53، 1401/09/21
 • 55
 • قا...عل
 • 21:53، 1401/09/21
 • 54
 • سع...خز
 • 21:53، 1401/09/21
 • 53
 • سع...خز
 • 21:53، 1401/09/21
 • 52
 • قا...عل
 • 21:53، 1401/09/21
 • 51
 • سع...خز
 • 21:52، 1401/09/21
 • 50
 • مح...تن
 • 21:52، 1401/09/21
 • 49
 • مح...تن
 • 21:49، 1401/09/21
 • 48
 • سع...خز
 • 21:49، 1401/09/21
 • 47
 • سع...خز
 • 21:48، 1401/09/21
 • 46
 • عل...پر
 • 21:46، 1401/09/21
 • 45
 • مح...تن
 • 21:46، 1401/09/21
 • 44
 • عل...پر
 • 21:46، 1401/09/21
 • 43
 • مح...تن
 • 21:45، 1401/09/21
 • 42
 • عل...پر
 • 21:43، 1401/09/21
 • 41
 • مح...تن
 • 21:43، 1401/09/21
 • 40
 • عل...پر
 • 21:43، 1401/09/21
 • 39
 • مح...تن
 • 21:43، 1401/09/21
 • 38
 • عل...پر
 • 21:43، 1401/09/21
 • 37
 • مح...تن
 • 21:43، 1401/09/21
 • 36
 • عل...پر
 • 21:43، 1401/09/21
 • 35
 • مح...تن
 • 21:39، 1401/09/21
 • 34
 • عل...پر
 • 21:39، 1401/09/21
 • 33
 • عل...پر
 • 21:35، 1401/09/21
 • 32
 • مح...غض
 • 21:35، 1401/09/21
 • 31
 • مح...غض
 • 21:32، 1401/09/21
 • 30
 • عل...پر
 • 21:26، 1401/09/21
 • 29
 • مح...تن
 • 21:26، 1401/09/21
 • 28
 • مح...تن
 • 21:23، 1401/09/21
 • 27
 • مح...نص
 • 21:12، 1401/09/21
 • 26
 • قا...عل
 • 20:24، 1401/09/21
 • 25
 • عل...پر
 • 20:24، 1401/09/21
 • 24
 • عل...پر
 • 19:33، 1401/09/21
 • 23
 • مح...سه
 • 17:37، 1401/09/21
 • 22
 • عل...پر
 • 14:22، 1401/09/21
 • 21
 • مح...تن
 • 14:22، 1401/09/21
 • 20
 • عل...پر
 • 14:22، 1401/09/21
 • 19
 • مح...تن
 • 11:45، 1401/09/21
 • 18
 • مح...سه
 • 11:33، 1401/09/21
 • 17
 • مح...تن
 • 09:30، 1401/09/21
 • 16
 • عل...پر
 • 09:30، 1401/09/21
 • 15
 • عل...پر
 • 09:29، 1401/09/21
 • 14
 • مح...تن
 • 09:29، 1401/09/21
 • 13
 • عل...پر
 • 09:28، 1401/09/21
 • 12
 • مح...تن
 • 09:28، 1401/09/21
 • 11
 • عل...پر
 • 09:28، 1401/09/21
 • 10
 • مح...تن
 • 09:28، 1401/09/21
 • 9
 • عل...پر
 • 09:27، 1401/09/21
 • 8
 • مح...تن
 • 09:27، 1401/09/21
 • 7
 • عل...پر
 • 09:27، 1401/09/21
 • 6
 • مح...تن
 • 09:27، 1401/09/21
 • 5
 • عل...پر
 • 02:03، 1401/09/21
 • 4
 • نا...بی
 • 02:03، 1401/09/21
 • 3
 • عل...پر
 • 20:27، 1401/09/20
 • 2
 • مح...تن
 • 20:27، 1401/09/20
 • 1
 • عل...پر
 • 20:01، 1401/09/20
سکه 5 فرانک 1803 ناپلئون یکم - VF30 - فرانسه
تصویر و کیفیت درج شده
5 فرانک
بسیار عالی VF
نقره 900
24.59 گرم
37 میلیمتر
اروپا
فرانسه
ناپلئون یکم
avatar
۰ لایک
با سلام
تاریخ این سکه از کجا مشخص میشه؟


باسلام و درود
از اختصار AN 12

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید