سکه 1/2 فرانک 1809 ناپلئون یکم - EF40 - فرانسه


دسته بندی: مزایده

034972
مزایده در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۴۰۱ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 1/2 فرانک 1809 ناپلئون یکم - EF40 - فرانسه

این محصول دارای کیفیت بی نهایت عالی EF40 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

توجه : پشت سکه لک دارد.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 20 آذر 1401، 20:00
دوشنبه 21 آذر 1401، 22:39
50,000 تومان
10 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 172
 • ني...نر
 • 22:35، 1401/09/21
 • 171
 • عل...زی
 • 22:35، 1401/09/21
 • 170
 • ني...نر
 • 22:35، 1401/09/21
 • 169
 • عل...زی
 • 22:32، 1401/09/21
 • 168
 • ني...نر
 • 22:29، 1401/09/21
 • 167
 • عل...زی
 • 22:26، 1401/09/21
 • 166
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 165
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 164
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 163
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 162
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 161
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 160
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 159
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 158
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 157
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 156
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 155
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 154
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 153
 • عل...زی
 • 22:22، 1401/09/21
 • 152
 • ني...نر
 • 22:22، 1401/09/21
 • 151
 • عل...زی
 • 22:18، 1401/09/21
 • 150
 • ني...نر
 • 22:18، 1401/09/21
 • 149
 • ني...نر
 • 22:17، 1401/09/21
 • 148
 • عل...زی
 • 22:13، 1401/09/21
 • 147
 • ني...نر
 • 22:13، 1401/09/21
 • 146
 • عل...زی
 • 22:11، 1401/09/21
 • 145
 • ني...نر
 • 22:11، 1401/09/21
 • 144
 • عل...زی
 • 22:11، 1401/09/21
 • 143
 • ني...نر
 • 22:11، 1401/09/21
 • 142
 • عل...زی
 • 22:11، 1401/09/21
 • 141
 • عل...زی
 • 22:10، 1401/09/21
 • 140
 • ني...نر
 • 22:10، 1401/09/21
 • 139
 • عل...زی
 • 22:10، 1401/09/21
 • 138
 • ني...نر
 • 22:10، 1401/09/21
 • 137
 • عل...زی
 • 22:07، 1401/09/21
 • 136
 • ني...نر
 • 22:07، 1401/09/21
 • 135
 • عل...زی
 • 22:07، 1401/09/21
 • 134
 • ني...نر
 • 22:07، 1401/09/21
 • 133
 • عل...زی
 • 22:07، 1401/09/21
 • 132
 • ني...نر
 • 22:07، 1401/09/21
 • 131
 • عل...زی
 • 22:07، 1401/09/21
 • 130
 • ني...نر
 • 22:07، 1401/09/21
 • 129
 • عل...زی
 • 22:05، 1401/09/21
 • 128
 • ني...نر
 • 22:05، 1401/09/21
 • 127
 • ني...نر
 • 22:04، 1401/09/21
 • 126
 • عل...زی
 • 22:04، 1401/09/21
 • 125
 • ني...نر
 • 22:04، 1401/09/21
 • 124
 • ني...نر
 • 22:04، 1401/09/21
 • 123
 • عل...زی
 • 22:02، 1401/09/21
 • 122
 • ني...نر
 • 22:02، 1401/09/21
 • 121
 • عل...زی
 • 21:59، 1401/09/21
 • 120
 • ني...نر
 • 21:59، 1401/09/21
 • 119
 • عل...زی
 • 21:58، 1401/09/21
 • 118
 • ني...نر
 • 21:58، 1401/09/21
 • 117
 • عل...زی
 • 21:58، 1401/09/21
 • 116
 • ني...نر
 • 21:58، 1401/09/21
 • 115
 • عل...زی
 • 21:57، 1401/09/21
 • 114
 • ني...نر
 • 21:57، 1401/09/21
 • 113
 • عل...زی
 • 21:56، 1401/09/21
 • 112
 • ني...نر
 • 21:56، 1401/09/21
 • 111
 • عل...زی
 • 21:56، 1401/09/21
 • 110
 • ني...نر
 • 21:56، 1401/09/21
 • 109
 • عل...زی
 • 21:52، 1401/09/21
 • 108
 • اح...دل
 • 21:52، 1401/09/21
 • 107
 • عل...زی
 • 21:52، 1401/09/21
 • 106
 • اح...دل
 • 21:51، 1401/09/21
 • 105
 • عل...زی
 • 21:51، 1401/09/21
 • 104
 • اح...دل
 • 21:51، 1401/09/21
 • 103
 • عل...زی
 • 21:51، 1401/09/21
 • 102
 • اح...دل
 • 21:51، 1401/09/21
 • 101
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 100
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 99
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 98
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 97
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 96
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 95
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 94
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 93
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 92
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 91
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 90
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 89
 • عل...زی
 • 21:50، 1401/09/21
 • 88
 • اح...دل
 • 21:50، 1401/09/21
 • 87
 • عل...زی
 • 21:49، 1401/09/21
 • 86
 • اح...دل
 • 21:49، 1401/09/21
 • 85
 • عل...زی
 • 21:49، 1401/09/21
 • 84
 • اح...دل
 • 21:49، 1401/09/21
 • 83
 • عل...زی
 • 21:49، 1401/09/21
 • 82
 • اح...دل
 • 21:49، 1401/09/21
 • 81
 • عل...زی
 • 21:49، 1401/09/21
 • 80
 • اح...دل
 • 21:49، 1401/09/21
 • 79
 • عل...زی
 • 21:48، 1401/09/21
 • 78
 • اح...دل
 • 21:48، 1401/09/21
 • 77
 • عل...زی
 • 21:47، 1401/09/21
 • 76
 • اح...دل
 • 21:47، 1401/09/21
 • 75
 • عل...زی
 • 21:47، 1401/09/21
 • 74
 • اح...دل
 • 21:47، 1401/09/21
 • 73
 • عل...زی
 • 21:46، 1401/09/21
 • 72
 • اح...دل
 • 21:46، 1401/09/21
 • 71
 • عل...زی
 • 21:46، 1401/09/21
 • 70
 • اح...دل
 • 21:46، 1401/09/21
 • 69
 • عل...زی
 • 21:46، 1401/09/21
 • 68
 • اح...دل
 • 21:46، 1401/09/21
 • 67
 • عل...زی
 • 21:46، 1401/09/21
 • 66
 • اح...دل
 • 21:46، 1401/09/21
 • 65
 • عل...زی
 • 21:46، 1401/09/21
 • 64
 • اح...دل
 • 21:46، 1401/09/21
 • 63
 • عل...زی
 • 21:46، 1401/09/21
 • 62
 • اح...دل
 • 21:45، 1401/09/21
 • 61
 • عل...زی
 • 21:45، 1401/09/21
 • 60
 • اح...دل
 • 21:45، 1401/09/21
 • 59
 • ام...زه
 • 21:45، 1401/09/21
 • 58
 • عل...زی
 • 21:45، 1401/09/21
 • 57
 • اح...دل
 • 21:44، 1401/09/21
 • 56
 • عل...زی
 • 21:43، 1401/09/21
 • 55
 • اح...دل
 • 21:43، 1401/09/21
 • 54
 • عل...زی
 • 21:43، 1401/09/21
 • 53
 • اح...دل
 • 21:42، 1401/09/21
 • 52
 • عل...زی
 • 21:42، 1401/09/21
 • 51
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 50
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 49
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 48
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 47
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 46
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 45
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 44
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 43
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 42
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 41
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 40
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 39
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 38
 • عل...زی
 • 21:40، 1401/09/21
 • 37
 • اح...دل
 • 21:40، 1401/09/21
 • 36
 • عل...زی
 • 21:39، 1401/09/21
 • 35
 • مح...غض
 • 21:39، 1401/09/21
 • 34
 • عل...زی
 • 21:06، 1401/09/21
 • 33
 • اح...دل
 • 20:38، 1401/09/21
 • 32
 • عل...زی
 • 20:38، 1401/09/21
 • 31
 • اح...دل
 • 20:38، 1401/09/21
 • 30
 • عل...زی
 • 20:38، 1401/09/21
 • 29
 • اح...دل
 • 20:38، 1401/09/21
 • 28
 • عل...زی
 • 20:38، 1401/09/21
 • 27
 • اح...دل
 • 20:38، 1401/09/21
 • 26
 • عل...زی
 • 20:38، 1401/09/21
 • 25
 • اح...دل
 • 20:38، 1401/09/21
 • 24
 • عل...زی
 • 20:38، 1401/09/21
 • 23
 • اح...دل
 • 20:38، 1401/09/21
 • 22
 • عل...زی
 • 20:20، 1401/09/21
 • 21
 • اح...دل
 • 18:07، 1401/09/21
 • 20
 • مل...صا
 • 18:07، 1401/09/21
 • 19
 • اح...دل
 • 18:07، 1401/09/21
 • 18
 • مل...صا
 • 17:33، 1401/09/21
 • 17
 • عل...پر
 • 17:13، 1401/09/21
 • 16
 • مح...غض
 • 16:47، 1401/09/21
 • 15
 • اح...دل
 • 12:37، 1401/09/21
 • 14
 • مح...سه
 • 11:35، 1401/09/21
 • 13
 • اح...دل
 • 10:46، 1401/09/21
 • 12
 • مح...تن
 • 10:46، 1401/09/21
 • 11
 • اح...دل
 • 10:46، 1401/09/21
 • 10
 • مح...تن
 • 09:32، 1401/09/21
 • 9
 • اح...دل
 • 01:13، 1401/09/21
 • 8
 • عل...پر
 • 01:13، 1401/09/21
 • 7
 • عل...پر
 • 20:26، 1401/09/20
 • 6
 • مح...تن
 • 20:26، 1401/09/20
 • 5
 • عل...پر
 • 20:25، 1401/09/20
 • 4
 • مح...تن
 • 20:25، 1401/09/20
 • 3
 • عل...پر
 • 20:08، 1401/09/20
 • 2
 • عل...عب
 • 20:08، 1401/09/20
 • 1
 • عل...پر
 • 20:01، 1401/09/20
سکه 1/2 فرانک 1809 ناپلئون یکم - EF40 - فرانسه
تصویر و کیفیت درج شده
1/2 فرانک
بی نهایت عالی EF
نقره 900
2.47 گرم
18 میلیمتر
اروپا
فرانسه
ناپلئون یکم

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید