:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

سکه 20 ریال 2535 فائو (گندم) - دو ضرب - خارج مرکز - MS63 - محمد رضا شاه


دسته بندی: مزایده

037772
مزایده در تاریخ ۰۷-۰۱-۱۴۰۲ بدون برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 20 ریال 2535 فائو (گندم) - دو ضرب - خارج مرکز - MS63 - محمد رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS63 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 06 فروردین 1402، 20:00
دوشنبه 07 فروردین 1402، 21:18
50,000 تومان
مزایده به حد نصاب قیمت رزرو نرسیده است
15 نفر
بدون برنده
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 228
 • ام...جب
 • 21:15، 1402/01/07
 • 227
 • مس...عب
 • 21:00، 1402/01/07
 • 226
 • رس...ضر
 • 21:00، 1402/01/07
 • 225
 • مس...عب
 • 20:54، 1402/01/07
 • 224
 • رس...ضر
 • 20:54، 1402/01/07
 • 223
 • مس...عب
 • 20:54، 1402/01/07
 • 222
 • رس...ضر
 • 20:54، 1402/01/07
 • 221
 • مس...عب
 • 20:54، 1402/01/07
 • 220
 • رس...ضر
 • 20:54، 1402/01/07
 • 219
 • مس...عب
 • 20:50، 1402/01/07
 • 218
 • صا...سی
 • 20:50، 1402/01/07
 • 217
 • صا...سی
 • 20:37، 1402/01/07
 • 216
 • ام...جب
 • 20:37، 1402/01/07
 • 215
 • صا...سی
 • 18:41، 1402/01/07
 • 214
 • مه...شه
 • 18:41، 1402/01/07
 • 213
 • صا...سی
 • 18:40، 1402/01/07
 • 212
 • مه...شه
 • 18:40، 1402/01/07
 • 211
 • صا...سی
 • 18:40، 1402/01/07
 • 210
 • مه...شه
 • 18:40، 1402/01/07
 • 209
 • صا...سی
 • 18:01، 1402/01/07
 • 208
 • ام...جب
 • 18:01، 1402/01/07
 • 207
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 206
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 205
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 204
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 203
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 202
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 201
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 200
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 199
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 198
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 197
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 196
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 195
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 194
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 193
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 192
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 191
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 190
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 189
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 188
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 187
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 186
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 185
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 184
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 183
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 182
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 181
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 180
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 179
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 178
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 177
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 176
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 175
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 174
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 173
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 172
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 171
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 170
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 169
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 168
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 167
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 166
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 165
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 164
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 163
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 162
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 161
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 160
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 159
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 158
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 157
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 156
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 155
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 154
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 153
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 152
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 151
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 150
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 149
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 148
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 147
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 146
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 145
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 144
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 143
 • صا...سی
 • 17:20، 1402/01/07
 • 142
 • فر...فر
 • 17:20، 1402/01/07
 • 141
 • صا...سی
 • 17:19، 1402/01/07
 • 140
 • فر...فر
 • 17:19، 1402/01/07
 • 139
 • صا...سی
 • 17:19، 1402/01/07
 • 138
 • فر...فر
 • 17:19، 1402/01/07
 • 137
 • صا...سی
 • 17:19، 1402/01/07
 • 136
 • فر...فر
 • 17:19، 1402/01/07
 • 135
 • صا...سی
 • 16:05، 1402/01/07
 • 134
 • عل...گل
 • 11:03، 1402/01/07
 • 133
 • ام...جب
 • 08:48، 1402/01/07
 • 132
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 131
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 130
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 129
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 128
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 127
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 126
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 125
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 124
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 123
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 122
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 121
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 120
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 119
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 118
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 117
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 116
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 115
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 114
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 113
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 112
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 111
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 110
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 109
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 108
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 107
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 106
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 105
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 104
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 103
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 102
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 101
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 100
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 99
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 98
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 97
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 96
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 95
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 94
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 93
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 92
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 91
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 90
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 89
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 88
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 87
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 86
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 85
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 84
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 83
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 82
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 81
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 80
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 79
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 78
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 77
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 76
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 75
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 74
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 73
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 72
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 71
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 70
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 69
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 68
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 67
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 66
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 65
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 64
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 63
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 62
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 61
 • صا...سی
 • 08:34، 1402/01/07
 • 60
 • عل...گل
 • 08:34، 1402/01/07
 • 59
 • صا...سی
 • 08:33، 1402/01/07
 • 58
 • عل...گل
 • 08:33، 1402/01/07
 • 57
 • صا...سی
 • 08:33، 1402/01/07
 • 56
 • عل...گل
 • 08:33، 1402/01/07
 • 55
 • صا...سی
 • 08:33، 1402/01/07
 • 54
 • عل...گل
 • 08:33، 1402/01/07
 • 53
 • صا...سی
 • 08:33، 1402/01/07
 • 52
 • عل...گل
 • 08:33، 1402/01/07
 • 51
 • صا...سی
 • 08:33، 1402/01/07
 • 50
 • عل...گل
 • 08:33، 1402/01/07
 • 49
 • صا...سی
 • 08:32، 1402/01/07
 • 48
 • عل...گل
 • 08:32، 1402/01/07
 • 47
 • صا...سی
 • 08:32، 1402/01/07
 • 46
 • عل...گل
 • 08:32، 1402/01/07
 • 45
 • صا...سی
 • 08:32، 1402/01/07
 • 44
 • عل...گل
 • 08:32، 1402/01/07
 • 43
 • صا...سی
 • 08:23، 1402/01/07
 • 42
 • مح...دو
 • 08:23، 1402/01/07
 • 41
 • مح...دو
 • 00:44، 1402/01/07
 • 40
 • ام...مح
 • 00:44، 1402/01/07
 • 39
 • مح...دو
 • 00:44، 1402/01/07
 • 38
 • ام...مح
 • 00:44، 1402/01/07
 • 37
 • مح...دو
 • 00:40، 1402/01/07
 • 36
 • حم...جن
 • 00:40، 1402/01/07
 • 35
 • مح...دو
 • 00:39، 1402/01/07
 • 34
 • حم...جن
 • 00:39، 1402/01/07
 • 33
 • مح...دو
 • 00:38، 1402/01/07
 • 32
 • حم...جن
 • 00:38، 1402/01/07
 • 31
 • مح...دو
 • 00:08، 1402/01/07
 • 30
 • عل...غل
 • 00:06، 1402/01/07
 • 29
 • حم...هز
 • 23:02، 1402/01/06
 • 28
 • مح...شی
 • 23:02، 1402/01/06
 • 27
 • حم...هز
 • 23:02، 1402/01/06
 • 26
 • مح...شی
 • 21:43، 1402/01/06
 • 25
 • فر...فر
 • 21:38، 1402/01/06
 • 24
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 23
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 22
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 21
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 20
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 19
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 18
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 17
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 16
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 15
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 14
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 13
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 12
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 11
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 10
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 9
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 8
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 7
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 6
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 5
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 4
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 3
 • مر...جه
 • 21:26، 1402/01/06
 • 2
 • کس...عس
 • 21:26، 1402/01/06
 • 1
 • مر...جه
 • 20:02، 1402/01/06
سکه 20 ریال 2535 فائو (گندم) - دو ضرب - خارج مرکز - MS63 - محمد رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
20 ریال
بانکی UNC
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
آسیا
ایران
محمدرضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید