جمهوری

درباره جمهوری


در آخرین مراحل جنگ جهانی دوم، پادشاه ویکتور امانوئل سوم که با حمایت های گذشته اش از رژیم فاشیستی زیر سوال رفته بود ، با واگذاری قدرت به پسرش اومبرتو به عنوان وارث، سعی در نجات سلطنت داشت. او حتی قول داد که پس از پایان جنگ ، مردم ایتالیا می توانند از طریق همه پرسی فرم دولت خود را انتخاب کنند.

ویکتور امانوئل در 9 مه 1946 م. به طور رسمی دست کشید و پسرش به عنوان امبرتو دوم پادشاه ایتالیا شد. اما این پادشاه دوامی نداشت و کمتر از یک ماه در تاریخ 2 ژوئن 1946 م. رفراندوم برگزار شد و مردم به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری رأی دادند. جمهوریخواهان پیروز شدند و سلطنت از بین رفت. ویکتور امانوئل به مصر رفت و اومبرتو که تنها یک ماه پادشاه بود نیز به پرتغال نقل مکان کرد.

از آن پس دوم ژوئن روز جمهوری ایتالیا (Festa della Repubblica) نام گرفت و تبدیل به جشن ملی شد. هرساله در این روز در ایتالیا به بزرگداشت این روز جشنی برگزار می گردد.

جشن بزرگداشت روز جمهوری در ایتالیا

جشن بزرگداشت روز جمهوری در ایتالیا

 

 

محصولات دسته: جمهوری


سکه 10 لیره 1951 جمهوری - EF45 - ایتالیا 028692
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1952 جمهوری - EF45 - ایتالیا 028694
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1952 جمهوری - MS61 - ایتالیا 028695
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1954 جمهوری - AU50 - ایتالیا 028696
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1955 جمهوری - AU50 - ایتالیا 028697
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1955 جمهوری - AU58 - ایتالیا 028698
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1956 جمهوری - AU55 - ایتالیا 028699
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1956 جمهوری - MS63 - ایتالیا 028700
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 لیره 1976 جمهوری - MS61 - ایتالیا 028701
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1955 جمهوری - EF40 - ایتالیا 029248
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1956 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029249
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1957 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029250
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1960 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029252
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1960 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029251
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1962 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029253
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1963 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029254
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1965 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029255
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1966 جمهوری - EF40 - ایتالیا 029256
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1969 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029258
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1969 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029257
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1971 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029259
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1972 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029260
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 100 لیره 1974 جمهوری - مارکونی - AU55 - ایتالیا 029277
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1975 جمهوری - AU58 - ایتالیا 029261
اتمام (فعلا موجود نیست)