:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

الیاف مصنوعی

الیاف مصنوعی

به الیافی اطلاق می شود که در طبیعت وجود نداشته و به دست بشر ساخته شده اند. این گروه بر حسب ماده تشکیل دهنده الیاف به دو گروه فرعی متمایز از یکدیگر تقسیم بندی می شوند که شامل الیاف مصنوعی یا سنتیک و الیاف بازیافته می باشد.