:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

الیاف حیوانی

الیاف حیوانی

این الیاف از حیوانات مختلف به دست می آید که به گروه های پشم ، ابریشم ، مو تقسیم می شوند. پرمصرف ترین این الیاف پشم گوسفند و ابریشم است. (ابریشم توسط کرم ابریشم تولید می شود.) این الیاف با پایه پروتئینی ، قسمت عمده ساختمان بدن جانواران را تشکیل می دهند.