الیاف طبیعی

الیاف طبیعی

این الیاف در طبیعت به صورت لیف وجود دارند و به سه دسته  الیاف گیاهی ، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می شوند.