:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

الیاف گیاهی

الیاف گیاهی

ماده اصلی الیاف گیاهی ، « سلولز » است. پنبه ، کتان ، کنف و چتایی ، از مهم ترین الیاف نساجی هستند که از طریق کاشتن گیاه مربوطه تهیه می شوند.

الیاف گیاهی خود به چهار گروه تقسیم می شوند :

  • الیاف دانه ای ؛ مانند پنبه
  • الیاف ساقه ای ؛ مانند کتان ، کنف ، چتایی
  • الیاف برگی ؛ مانند سیسال
  • الیاف میوه ای ؛ مانند نارگیل