ابزار و وسایل بافت قالی

ابزار قالی بافی وسایلی هستند که بافنده قالی به کمک آن ها می تواند به بافت قالی بپردازد. طرح این ابزار در اقوام مختلف ممکن است با هم متفاوت باشد اما در نهایت کارایی آنها یکی است. این ابزار به دو گروه تقسیم بندی می شوند :

  • ابزار بافت فارسی که عبارتند از چاقو (کاردک) ، قیچی فارسی باف ، دفتین (شانه ، کرکیت)
  • ابزار بافت ترکی که عبارتند از قلاب ، سیخ ، قیچی ، قشو ، شانه.

برای بافت قالی استفاده از ابزار مناسب و بدون نقص برای راحتی کار بافنده و جلوگیری از هر نقصی بسیار مهم می باشد ؛ به عنوان مثال استفاده دفه ی نامناسب ، به تارها آسیب می ‌رساند.