:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

ابزار و وسایل خوشنویسی

ابزار و وسایل خوشنویسی

ابزار و وسایل کار برای هنرمند خوشنویس از ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار می باشد. به طور کلی هر آنچه که لازمه کار هنر خوشنویسی می باشد به دو دسته تقسیم می شود :

ابزار اصلی : ابزاری هستند که خوشنویس به طور مستقیم برای نوشتن از آن ها استفاده می کند که شامل قلم نی ، کاغذ و مرکب می باشد.

ابزار واسطه : به طور مستقیم مورد استفاده است و یا برای سهولت برای کار خوشنویس می باشد ؛ مانند قلم تراش ، قط زن ، زیر دستی ، دوات مناسب ، قلمدان و ... .